بررسی آدنوکارسینوم ریوی در گوسفندان مبتلا به بیماری های تنفسی مزمن با استفاده از روش Real-time PCR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار/دانشگاه بوعلی سینا

2 گروه میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان-ایران

3 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد-ایران

4 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان-ایران

5 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز-ایران

چکیده

    آدنوکارسینوم ریوی گوسفند بیماری تنفسی مزمن با دوره‌ی کمون طولانی است که در اثر رتروویروس جاگزیکت ایجاد می‌شود.  در پژوهش حاضر Real-time PCR به عنوان یک روش اختصاصی فوق‌العاده حساس برای شناسایی DNA پروویروسی این رتروویروس در نمونه‌های خون کامل گوسفندان به ظاهر سالم و مبتلا به بیماری‌های تنفسی مزمن در یک بررسی کشتارگاهی ارزیابی شد.  هشتاد رأس گوسفند مبتلا به پنومونی مزمن و بیست رأس گوسفند سالم خون‌گیری شدند.  پس از کشتار، ریه‌ها بازرسی و از ده منطقه‌ی مشخص نمونه‌های بافتی و عقده‌ی لنفاوی مدیاستینال خلفی برداشت شد.  نمونه‌های خون تا زمان استخراج DNA در 80- درجه‌ی سانتی‌گراد نگهداری شدند.  از DNA استخراج شده برای شناسایی  DNA پروویروسی رتروویروس جاگزیکت با روش  Real-time PCR استفاده شد.  تعداد 15 نمونه از 80 نمونه (75/18 درصد) مربوط به گوسفندان مبتلا به پنومونی مزمن و تعداد 3 نمونه از 20 نمونه (15 درصد) مربوط به گوسفندان به ظاهر سالم، آلوده به DNA پروویروسی رتروویروس جاگزیکت بودند.  به علاوه، تعداد 11 نمونه از 80 نمونه (75/13 درصد) مربوط به گوسفندان مبتلا به پنومونی مزمن و تعداد 2 نمونه از 20 نمونه (10 درصد) مربوط به گوسفندان به ظاهر سالم دارای آلودگی DNA پروویروسی، در آزمایش هیستوپاتولوژی نیز مثبت بودند.  آزمون مربع کای ارتباط معنی‌داری را بین وضعیت سلامتی و هیچ یک از آزمایش‌های Real-time PCR (69/0=P) و هیستوپاتولوژی (66/0=P) نشان نداد.  هرچند این آزمون ارتباط معنی‌داری بین نتایج آزمایش‌های Real-time PCR و هیستوپاتولوژی نشان داد (01/0≥P).  مطالعه‌ی حاضر تایید می‌نماید که Real-time PCR آزمایشی حساس و اختصاصی برای شناسایی آلودگی با ویروس جاگزیکت در گوسفندان به ظاهر سالم و مبتلا به پنومونی مزمن است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات