تأثیر امپرازول بر افزایش زمان جذب ایمونوگلوبولین‎ها در گوساله‎های تازه متولد شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

    گوساله‌های تازه متولد شده به دلیل اینکه در داخل رحم، ایمونوگلوبولینی از مادر دریافت نمی‏نمایند، آگاماگلوبونمیک می‏باشند و ایمنی خود را از طریق مصرف آغوز به دست می‏آورند.  احتمال تخریب گلوبولین‌‌های موجود در آغوز، از 24 ساعت پس از تولد افزایش می‏یابد.  بلوک نمودن ترشح اسید شاید بتواند از تخریب ایمونوگلوبولین‌های آغوز جلوگیری به عمل آورد.  هدف از مطالعه کنونی تأثیر امپرازول روی میزان ایمونوگلوبولین‪های خون می‏باشد.  مطالعه بر روی 15 رأس گوساله نر هلشتاین تازه متولد شده صورت پذیرفت.  آغوز و شیر مصرفی در ساعت‌های صفر، 12، 24، 36، 48، 60، 72 و 84 پس از تولد توسط سوند مری و به شرح ذیل به مصرف گوساله‌ها رسید.  گروه شاهد؛ الف) گوساله‌ها تا ساعت 24 پس از تولد شیر و از آن پس تا 72 ساعت پس از تولد، آغوز مصرف می‏نمودند.  ب) گوساله‌ها  تا ساعت 48 پس از تولد شیر و از آن پس تا 72 ساعت پس از تولد، آغوز مصرف می‏نمودند.  ج) گوساله‌ها از بدو تولد تا 72 ساعت پس از تولد آغوز مصرف می‏نمودند.  گروه تیمار؛ الف) گوساله‌ها بلافاصله پس از تولد امپرازول به شکل خوراکی با دوز 8 میلی‌گرم به ازاء هر کیلوگرم، هر 24 ساعت یکبار دریافت می‏نمودند.  در این گروه گوساله‌ها تا ساعت 24 پس از تولد شیر و از آن پس تا 72 ساعت پس از تولد آغوز مصرف می‏نمودند.  ب) گوساله‌ها بلافاصله پس از تولد امپرازول به شکل خوراکی با دوز 8 میلی‌گرم به ازاء هر کیلوگرم، هر 24 ساعت یکبار دریافت می‏نمودند.  در این گروه گوساله‌ها تا ساعت 48 پس از تولد شیر و از آن پس تا 72 ساعت پس از تولد آغوز مصرف می‏نمودند.  پس از اندازه‌گیری ایمونوگلوبولین‌های G و M و A سرم گوساله‌ها با روش الایزا، نشان داد که در مورد IgG، بین زیرگروه ج گروه شاهد با سایر زیرگروه‌ها اختلاف معنی‏دار بود اما امپرازول تأثیری بر جذب IgG نداشت.  در IgM، بین زیرگروه ج گروه شاهد با سایر زیرگروه‌ها به جز زیر گروه الف گروه شاهد و زیرگروه الف گروه تیمار، اختلاف معنی‌دار وجود داشت اما داروی تجویزی تأثیری بر جذب ایمونوگلوبولین M نداشت.  در مورد IgA، بین زیرگروه ج گروه شاهد با سایر زیرگروه‌ها اختلاف معنی‏دار بود و نه تنها امپرازول تأثیری بر جذب IgA نداشت، بلکه زیرگروه الف گروه‏های تیمار، جذب IgA را در مقایسه با گروه شاهد مربوطه کاهش نیز داد.  نتیجه این مطالعه نشان داد که امپرازول اثری بر افزایش زمان جذب ایمونوگلوبولین‏ها ندارد.

کلیدواژه‌ها