اثرات تراکم پرورش بر گلبول‌های سفید و سطوح کورتیزول پلاسمای خون تاس ماهی سیبری (Acipenser baerii)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

    این مطالعه به منظور بررسی اثرات تراکم پرورش بر تعداد کل و افتراقی گلبول‌های سفید وکورتیزول سرم خون تاس ماهی سیبری (Acipenser baerii) صورت گرفت.  تاس ماهیان سیبری 3 ساله (با وزن 90±460 گرم) به مدت 8 هفته در 5 تراکم مختلف (6، 9، 12، 15 و 18 قطعه ماهی در هر مخزن 500 لیتری) نگهداری شدند.  به منظور ارزیابی تغییرات تعداد کل گلبول‌های سفید و درصد هر یک از آنها، در ابتدا و انتهای آزمایش نمونه خون یک سوم جمعیت هر مخزن با تهیه 3 اسمیر خونی از هر نمونه مطالعه گردید.  در تراکم‌های بالا (15 و 18 ماهی) کاهش قابل ملاحظه‌ای در تعداد کل لکوسیت‌ها مشاهده گردید که ناشی از افت قابل توجه تعداد لنفوسیت‌ها بود در حالی که درصد نوتروفیل‌های خون به طور معنی‌داری افزایش نشان داد (05/0P<). تغییرات آماری معنی‌داری در درصد مونوسیت‌ها و ائوزینوفیل‌ها در تیمارهای مورد آزمایش مشاهده نگردید (05/0P>).  همچنین تغییرات آماری معنی‌داری در غلظت کورتیزول سرم خون این گونه در تراکم‌های مختلف وجود نداشت (05/0P>).  در کل، نتایج نشان داد که: 1) استرس مزمن ناشی از شرایط پرورش متراکم توان سیستم ایمنی تاس ماهی سیبری را کاهش داد. 2) در تاس ماهی سیبری تغییرات ترکیب سلول‌های خونی نسبت به سطوح کورتیزول سرم شاخص بهتری برای بروز استرس تراکم می‌باشد.

کلیدواژه‌ها