تأثیر سطوح مختلف پربیوتیک مانان ¬الیگوساکارید بر برخی پارامترهای هماتولوژیک و بیوشیمیایی سرم خون فیل ماهیان (Huso huso Linnaeus, 1754) جوان پرورشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

    پژوهش حاضر به منظور ارزیابی تأثیر سطوح مختلف پربیوتیک مانان الیگوساکارید (MOS; activeMOS®) در سطوح صفر، 2 و 4 گرم در کیلوگرم بر برخی پارامترهای هماتولوژیک و بیوشیمیایی سرم خون فیل ماهیان (Huso huso) جوان پرورشی بعد از 46 روز پرورش انجام گرفت.  خونگیری از شریان دمی و در قسمت انتهای باله مخرجی 18 عدد ماهی به ظاهر سالم (با میانگین وزنی 8/29± 77/217 گرم) در انتهای دوره پرورش به عمل آمد و نتایج با استفاده از آنالیز رگرسیون و ضریب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  با توجه به نتایج به دست آمده اضافه کردن مانان الیگوساکارید به جیره منجر به تفاوت معنی‌داری در میزان لنفوسیت در تیمار شاهد و ائوزینوفیل در تیمار 2 گرم در کیلوگرم مانان الیگوساکارید نسبت به سایر تیمارها گردید (05/0P<).  همچنین در فاکتور کراتینین در تیمار 2 گرم در کیلوگرم تفاوت معنی‌داری نسبت به سایر تیمارها مشاهده شد (05/0P<).  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که سطوح مختلف پربیوتیک مانان الیگوساکارید مورد مطالعه تأثیری بر پارامترهای خونی در فیل ماهی جوان پرورشی ندارند و این پربیوتیک نمی‌تواند مکمل مناسبی برای جیره غذایی فیل ماهی باشد.

کلیدواژه‌ها