الگوی الکتروفورتیک پروتئین‌های سرم خون ماهی شیربت (Barbus grypus) پرورشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

    به منظور تعیین مقادیر پروتئین تام سرم خون ماهی شیربت (Barbus grypus) پرورشی و تعیین اجزاء تشکیل دهنده آن از 68 قطعه ماهی بالغ شیربت پرورشی به ظاهر سالم پرورش یافته در استخرهای خاکی مرکز پرورش آزادگان واقع در حومه شهرستان اهواز شامل 38 قطعه نر و 30 قطعه ماده، از طریق ورید ساقه دمی خون‌گیری به عمل آمد.  پس از جداسازی سرم، پروتئین تام سرم خون به روش بیوره (Biuret) و اجزاء تشکیل دهنده پروتئین تام سرم خون به روش الکتروفورز با استفاده از ژل استات سلولز (Cellogell Myl) از هم تفکیک گردیدند.  در این مطالعه، میانگین و خطای استاندارد میانگین پروتئین تام سرم خون ماهی شیربت بدون در نظر گرفتن جنس 9/0+3/6 گرم در دسی‌لیتر به دست آمد.  در الکتروفورز پروتئین‌های سرم خون شش بخش پروتئینی شامل: آلبومین، آلفا یک، آلفا دو، بتا، گاما یک و گاما دو تفکیک گردید.  آنالیز آماری اختلاف معنی‌داری بین جنس نر و ماده از نظر میزان پروتئین تام سرم خون نشان نداد، اما میانگین میزان گاما یک و گاما دو در جنس نر به طور معنی‌داری بیشتر از جنس ماده و میانگین میزان آلفا یک در جنس ماده به طور معنی‌داری بیشتر از جنس نر بود (05/0p<).

کلیدواژه‌ها