تعیین میزان فعالیت برخی از آنزیم‌های سرم خون مولدین ماهی سفید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

    دسترسی به مقادیر طبیعی پارامترهای سرمی از اهمیت ویژه‌ای جهت ارزیابی درمانگاهی و تشخیص بیماری‌ها در حیوانات مختلف و از جمله آبزیان برخوردار است.  جهت تعیین مقادیر طبیعی برخی از آنزیم‌های سرم خون ماهی سفید، خون‌گیری از ساقه دمی 25 ماهی نر و 25 ماهی ماده صید شده از صیدگاه رودخانه تجن انجام گرفت.  پس از جدا کردن سرم، مقادیر پارامترهای ALT، AST ، ALP، CPK و LDH اندازه‌گیری گردید.  علاوه بر تعیین مقادیر طبیعی جهت کل جمعیت ماهی سفید، مقادیر طبیعی مربوط به دو جنس نر و ماده نیز از نظر آماری با هم مقایسه شد.  به علاوه میزان همبستگی هر یک از پارامترهای مورد مطالعه در جمعیت کل و همچنین در جنس‌های نر و ماده با دیگر پارامترها مورد ارزیابی قرار گرفت.  بر این اساس در کل جمعیت ماهی سفید:  AST :30/561-375±00/455 ،ALT: 50/34-50/15±00/20 ، ALP: 50/150-79±50/101، :CPK 00/655-50/39±50/241 و LDH : 2727-1701±2163 واحد بین‌المللی بر لیتر بود.  مقادیر ALT ، AST و ALP به طور معنی‌داری در جنس نر بالاتر بود.  بین مقادیر CPK و LDH در هر دو جنس همبستگی منفی وجود داشت.  همچنین بین مقادیر ALT با AST و ALP و نیز بین ALP و AST در کل جمعیت همبستگی معنی‌داری وجود داشت.  نتایج حاضر می‌تواند بخش مهمی از خلاء موجود در زمینه مقادیر طبیعی برخی از آنزیم‌های سرم خون ماهیان سفید را پوشش دهد.

کلیدواژه‌ها