بررسی میزان شیوع بیماری یون در استان مرکزی و ارزیابی آزمون الیزای جذبی به عنوان یک روش تشخیصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

    بیماری یون یا پارا توبرکولوزیس توسط باکتری مایکوباکتریوم پاراتوبرکولوزیس ایجاد می‌گردد و در گونه‌های متعدد نشخوار کنندگان گزارش شده است.  در گاو بالاتر از 19 ماه، اسهال مزمن، لاغری مفرط و هیپوپروتئینمی در حیوانات از علائم اختصاصی این بیماری است.  هدف از این مطالعه، بررسی شیوع بیماری یون در استان مرکزی و ارزیابی آزمون الیزا  به عنوان یک روش تشخیصی جهت مشخص نمودن پادتن ضد مایکوباکتریوم پاراتوبرکولوزیس بود.
    این مطالعه در طی سال‌های 1387 و 1388 بر روی 1724 راس گاو با سن بیش از 2 سال متعلق به 12 گله گاو شیری در حومه شهرستان اراک انجام شد.  اندازه‌گیری میزان شیوع بیماری با روش الیزای جذبی و با استفاده از کیت تجاری برای جستجوی پادتن ضد مایکوباکتریوم پاراتوبرکولوزیس انجام شد.  براساس نتایج حاصل از آزمایش الیزای جذبی تعداد 274 راس دام (5/15%) مثبت تشخیص داده شدند.  حداقل و حداکثر آلودگی در گله‌ها به ترتیب 4 و 6/58 درصد بود.  نمونه بافتی و سرم خون از 87 راس گاو مشکوک به بیماری یون در کشتارگاه جمع‌آوری گردید، حساسیت و ویژگی آزمون الیزای جذبی جهت تشخیص بیماری در مقایسه با آزمون هیستوپاتولوژی به ترتیب 36/47 و 100 درصد بود.  با توجه به یافته‌های این مطالعه آزمون الیزای جذبی به دلیل هزینه اندک و سهولت کاربرد در تشخیص بیماری یون به عنوان یک آزمون غربالگری مناسب مطرح می‌باشد.

کلیدواژه‌ها