یافته‌های طبیعی اولتراسونوگرافی چشم در گوسفند نژاد لری- بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

    استفاده از اولتراسونوگرافی برای معاینه و تشخیص عوارض ساختارهای درونی چشم در بسیاری از بیماری‌های چشمی ضرورت دارد و با توجه به اینکه تاکنون مطالعه‌ای مدون در خصوص اندازه‌های طبیعی چشم گوسفند نژاد لری- بختیاری انجام نشده است، به دست آوردن این اندازه‌ها می‌تواند معیاری مناسب برای تشخیص و عوارض برخی بیماری‌های چشم در این نژاد باشد.  با استفاده از اولتراسونوگرافی، چشم‌های راست و چپ 20 راس گوسفند نژاد لری بختیاری سالم مورد مطالعه قرار گرفت.  پس از توصیف تصاویر اولتراسونوگرافی چشم، مقادیر ضخامت عدسی، عمق اتاقک قدامی، عمق زجاجیه، طول محور قدامی خلفی چشم اندازه‌گیری شدند، که میانگین و انحراف معیار این اندازه‌ها به ترتیب 96/0±79/0، 18/0±23/0، 12/0±09/1 و 25/0±16/2 سانتی‌متر به دست آمد.  اندازه‌های به دست آمده از اولتراسونوگرافی چشم گوسفند نژاد لری- بختیاری نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین چشم راست و چپ و همچنین جنس نر و ماده وجود ندارد (05/0P≥).  از نتایج حاصل از این تحقیق می‌توان به عنوان شاخص‌های استاندارد در ارزیابی اولتراسونوگرافی چشم گوسفند نژاد لری - بختیاری استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها