مطالعه رشد و تکامل ساختار هیستومورفومتریک روده¬ کوچک موش صحرایی ماده نژاد ویستار پس از تولد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

    این مطالعه با هدف تعیین نحوه تغییر مشخصات کمی و کیفی ساختار بافتی روده کوچک موش صحرایی ماده نژاد ویستار در مراحل اولیه رشد و تکامل پس از تولد انجام گرفت.  برای این منظور، از سه قسمت دوازدهه، تهی روده و ایلئوم روده‌ کوچک موش صحرایی ماده نژاد ویستار به ترتیب در سنین ١، ٧، ١٤، ٢١، ٢٨، ٣٥، ٤٢، ٦٠ و ٩٠ روزگی نمونه‌‌های بافتی تهیه و پس از تثبیت در فرمالین سالین 10 درصد به مدت ٢٤ ساعت و انجام مراحل آماده‌سازی به روش معمول تهیه‌ مقاطع بافتی، برش‌های ٥ تا ٦ میکرومتری تهیه و مورد رنگ‌آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین قرار گرفتند.  نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش سن در هر سه قسمت روده کوچک تعداد کرک‌ها کاهش یافته در حالی که ارتفاع کرک‌ها افزایش می‌یابد.  بیشترین میانگین ارتفاع کرک در دوازدهه و کمترین مقدار آن در ایلئوم مشاهده شد (05/0P<).  تعداد و عمق غدد لیبرکوهن در سه قسمت روده کوچک طی روند تکامل افزایش یافت.  ضخامت طبقه عضلانی طی روند تکامل پس از تولد افزایش یافته و از این نظر بین سه قسمت روده کوچک اختلاف معنی‌داری وجود داشت (05/0P<)،‏ به طوری که بیشترین ضخامت آن در دوازدهه مشاهده گردید.  فولیکول‌های اولیه و ثانویه پلاک‌های پی‌‌یر ژژنوم و ایلئوم موش صحرایی به ترتیب در سنین ٢١ و ٢٨ روزگی به طور کامل مشاهده شدند.

کلیدواژه‌ها