مطالعه اعتبار نتایج الیزای خانگی و به دست آوردن بهترین نقطه برش (Cut off) به منظور بررسی سرواپیدمیولوژیکی لکوز گاوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

    مطالعه حاضر به منظور مقایسه اعتبار یک الیزای خانگی با یک الیزای تجاری برای به دست آوردن بهترین نقطه برش به منظور تشخیص آنتی‌بادی‌های ضد ویروس لکوز گاوی (BLV) صورت گرفت.  پروتئین‌های ویروس لکوز گاوی به راحتی از طریق روشی که توسط سازمان مبارزه با بیماری‌های واگیر دام ارائه شده است، استخراج شد.  برای طراحی الیزای خانگی از روش چکر بورد استفاده شد.  454 سرم از گاوداری‌ها تهیه و در یک الیزای تجاری که در این مطالعه به عنوان آزمایش مرجع در نظر گرفته شده است مورد آزمایش قرار گرفتند و سپس نتایج آن‌ها با نتایج الیزای خانگی مقایسه شدند.  تمامی سرم‌های کنترل منفی به جز یکی (سرم استاندارد اروپایی برای پایش پاسخ سرمی به ویروس لکوز گاو، E5) از طریق الیزای تجاری انتخاب شد.  تجزیه و تحلیل آماری سرم‌های کنترل منفی نشان از آن دارد که با در نظر گرفتن نقاط برش از 26/0 تا 30/0 مقادیر قابل قبولی از حساسیت و ویژگی نسبی به دست می‌آید لذا در این فاصله خطر رخداد موارد مثبت کاذب در الیزای خانگی کاهش می‌یابد.  بهترین حساسیت (86 درصد) و ویژگی (88 درصد) نسبی با در نظر گرفتن جذب نوری 27/0 حاصل می‌گردد.  فراوانی پاسخ سرمی مثبت در میان حیوانات مورد آزمایش به ترتیب 8 درصد و 10 درصد با الیزای خانگی و الیزای تجاری محاسبه گردید.

کلیدواژه‌ها