استفاده از گرانول و الیاف زئولیت نقره (زئومیک) در سیستم فیلتراسیون آب به منظور کاهش عفونت ناشی از باکتری استرپتوکوکوس اینیائی در بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

    با توجه به امکان شیوع بیماری استرپتوکوکوزیس در مزارع پرورشی قزل آلای رنگین کمان ایران و خسارات ناشی از آن بر صنعت آبزی پروری، در این تحقیق امکان استفاده غیر مستقیم از زئولیت نقره به دو صورت گرانول (به میزان 100، 150 و 200 گرم) و الیاف (به میزان 100 گرم) در سیستم فیلتراسیون آب پرورش بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان، با هدف کنترل باکتری استرپتوکوکوس اینیایی، مورد مطالعه قرار گرفت.  پس از اطمینان از توان بازدارندگی زئولیت نقره بر علیه باکتری مذکور در شرایط آزمایشگاهی (از طریق آزمایش‌های تعیین حداقل غلظت بازدارنده (MIC)، آنتی‌بیوگرام روی پلیت و آنتی‌بیوگرام داخل لوله) فیلتر مدیاهای مذکور در فیلترهای تصفیه آب بکار گرفته شدند.  در مرحله بعد جهت انجام آزمایش‌ها در محیط طبیعی، باکتری استرپتوکوکوس اینیایی (105 سلول در میلی‌لیتر) به آب تلقیح گردید و کارایی فیلترها در مهار باکتری از طریق سنجش بار باکتریایی آب، بررسی میزان مرگ و میر و علایم بالینی ماهیان و نیز کشت اندام‌های کلیه و طحال ارزیابی گردید.  بر اساس نتایج به دست آمده حداقل غلظت بازدارنده زئولیت نقره بر رشد باکتری استرپتوکوکوس اینیایی 250 میکروگرم در میلی‌لیتر محاسبه گردید.  نتایج حاصله اختلاف معنی‌داری را در کاهش بار باکتریایی آب، تلفات ماهی و ظهور علایم بیماری در تیمارهای حاوی ترکیبات نقره در مقایسه با تیمار شاهد نشان داد و در مجموع از بین فیلتر مدیاهای آزمایش شده در این بررسی، الیاف زئولیت نقره با کاهش تعداد باکتری از 01/0±48/5 log  به 17/0±5/3 log بالاترین کارایی را جهت استفاده در سیستم فیلتراسیون آب به منظور کنترل باکتری استرپتوکوکوس اینیایی داشت.  با توجه به نتایج مطالعه حاضر به نظر می‌رسد استفاده غیر مستقیم از ترکیبات نقره مورد مطالعه به صورت کاربرد در فیلترها از پتانسیل کافی در کاهش حدت و کنترل باکتری و پیشگیری از شیوع بیماری در سیستم پرورش قزل آلا برخوردار باشند.  آگاهی از سایر تاثیرات جنبی اینگونه مواد بر روی آبزیان مستلزم انجام تحقیقات بیشتر است.
 

کلیدواژه‌ها