تعیین دوز عفونی‌کننده 50 درصد باکتری تروپرلا( آرکانوباکتریوم) پیوژنز در مدل گوسفند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

    اطلاع از دوز عفونی کننده عوامل عفونی لازمه ارزیابی‌های تجربی واکسن‌های تولید شده بر ضد آن عامل می‌باشد.  با وجود این که باکتری تروپرلا پیوژنز باعث بیماری‌های مختلفی در دام‌ها می‌شود‏‏، اطلاع کمی در مورد دوز عفونی کننده آن در دام‌های اهلی موجود است.  این مطالعه به منظور تعیین دوز عفونی‌زای پنجاه درصد (ID50) تروپرلا پیوژنز در گوسفند انجام شد.  برای این منظور چهار گروه سه راسی (A تا D)، از بره‌های 2 تا 3 ماهه به صورت داخل وریدی و به ترتیب با 107، 108، 109 و 1010 واحد تشکیل‌ دهنده پرگنه (cfu) تروپرلا پیوژنز، آلوده شدند.  به گروه پنجم بره‌ها (گروه E) به عنوان شاهد بافر فسفات استریل تزریق گردید.  به صورت روزانه تا روز دهم، نمونه خون جهت کشت اخذ گردید.  در طول مدت مطالعه علائم درمانگاهی ثبت گردید و روز دهم تمامی بره‌ها کشتار گردیده و پس از کالبد گشایی، نمونه‌برداری از اندام‌های مختلف (کبد، طحال، غدد لنفاوی مزانتر، قلب و ریه) جهت کشت و بررسی هیستوپاتولوژی صورت پذیرفت.  نتایج نشان داد اگر چه عفونت‌ داخل وریدی تجربی تروپرلا پیوژنز به طور ثابت منجر به سپتی سمی نمی‌گردد، اما می‌تواند به صورت پایداری، 10 روز بعد از تلقیح باعث عفونت کبدی گردد.  بررسی‌های کالبد گشایی نشان داد که در تمام بره‌های گروه D عفونت کبدی مشخصی ایجاد شده است.  در سایر بره‌ها هیچ عفونت کبدی مشاهده نگردید.  با توجه به نتایج به دست آمده، میانگین دوز عفونی کننده کبدی تروپرلا پیوژنز در بره‌ها، cfu109×162/3 محاسبه شد.  این یافته می‌تواند در ارزیابی‌های تجربی واکسن‌های تولید شده بر ضد این باکتری مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها