آنالیز فیلوژنیک تعدادی از جدایه‌های اورنیتوباکتریوم رینوتراکیال از مرغداری‌های صنعتی استان البرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

    اورنیتوباکتریوم رینوتراکیال به عنوان یک عامل بیماری‌زای باکتریایی در گله‌های ماکیان و بوقلمون شناخته شده است.  هدف از این مطالعه تعیین توالی نوکلئوتیدی تعدادی از جدایه‌های این باکتری مرغداری‌های صنعتی استان البرز و بررسی مشابهت (هم‌طرازی) میان آنها و همچنین مقایسه آنها با جدایه‌های کشورهای مختلف و بررسی فیلوژنیکی آنها بوده است.  در این مطالعه تعداد 10 نمونه که به روش کشت از مرغداری‌های صنعتی استان البرز جداسازی شده بودند، جهت بررسی مولکولی انتخاب شدند.  پس از استخراج DNA به روش فنل- کلروفرم، ابتدا با کمک پرایمرهای اختصاصی، شناسایی قطعی باکتری انجام شد و سپس با کمک پرایمرهای اختصاصی ژن کامل 16S rRNA، هر جدایه با حدود 1450 جفت باز، تکثیر و تخلیص شده و توالی نوکلئوتیدی آنها مشخص گردید.  هم‌ردیف کردن و مقایسه توالی‌های نوکلئوتیدی در برنامه Bioedit نشان دهنده تشابه 100 درصد ده جدایه این باکتری از مناطق مختلف استان البرز از لحاظ توالی ژن 16S rRNA با یکدیگر و تشابه زیاد (6/98 تا 100 درصد) آنها با 63 جدایه از سایر کشورهای جهان بود.
    آنالیز فیلوژنیک در نرم‌افزار MEGA نشان می‌دهد که جدایه‌های استان البرز و اخذ شده از بانک ژن، در سه شاخه متفاوت قرار گرفته و تمامی ده جدایه البرز در یک شاخه واقع شده‌اند.  بیشترین قرابت جدایه‌های استان البرز با جدایه‌های کشورهای آمریکا، روسیه و تایوان دیده شد.  به طور کلی نتایج این بررسی نشان داد که جدایه‌های استان البرز از نظر ساختار مولکولی نزدیک به هم بوده و هومولوژی بین آنها وجود دارد.

کلیدواژه‌ها