بررسی تغییرات آنزیم‌های بافتی در اثر مسمومیت با سیانید در ماهی کپور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

    سیانید یک ترکیب سمی قوی است که انتشار محیطی گسترده‌ای دارد.  مسمومیت حاد با سیانید به دلیل مهار تنفس سلولی می‌تواند موجب مرگ گردد.  همچنین اختلالات سلامتی و آسیب‌های بافتی مختلف ناشی از مسمومیت مزمن با سیانید در انسان و حیوانات گزارش گردیده است.  هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مسمومیت مزمن با سیانید بر روی فعالیت آنزیم‌های آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)، آلانین آمینوترانسفراز (ALT)، لاکتات دهیدوژناز (LDH)، آلکالین فسفاتاز (ALP) و رودنیز (Rhodanese) در برخی بافت‌های ماهی کپور معمولی بوده است.  در این مطالعه تعداد 75 ماهی کپور معمولی سالم با وزن تقریبی 60 گرم به طور تصادفی به سه گروه 25تایی تقسیم شدند.  این سه گروه در شرایط محیطی و تغذیه‌ای مشابهی نگهداری و به ترتیب در معرض دوزهای 0/0، 2/0 و 4/0 میلی‌گرم بر لیتر از سیانید پتاسیم به مدت 2 هفته قرار داده شدند.  در پایان آزمایش، فعالیت‌ آنزیمی در عصاره‌های بافتی تهیه شده از بافت‌های کبد، کلیه، آبشش و مغز با روش‌های معتبر اسپکتروفوتومتری موردسنجش قرار گرفت.  تماس با سیانید با دوز 2/0 میلی‌گرم بر لیتر موجب افزایش معنی‌داری در فعالیت AST و LDH (05/0p<) در کبد در مقایسه با گروه کنترل گردید.  به علاوه تماس با سیانید با دوز 4/0 میلی‌گرم بر لیتر موجب افزایش معنی‌داری در فعالیت آنزیم‌های AST، LDH و رودنیز در کبد، آنزیم AST در مغز و فعالیت LDH در کلیه در مقایسه با گروه کنترل گردید (05/0p<).
    تغییرات مشاهده شده در فعالیت‌ آنزیم‌های بافتی نشان دهنده اختلالات متابولیسمی ناشی از مسمومیت مزمن با سیانید در ارگان‌های مورد مطالعه باشد. 

کلیدواژه‌ها