جستجوی گاومیش‌های حامل ویروس تب برفکی کشتار شده در کشتارگاه اهواز آریا رسولی، مسعودرضا صیفی‌آبادشاپوری، محمدرحیم حاجی‌حاجیکلایی و امیر کمیلیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

    بیماری تب برفکی یکی از مهمترین بیماری‌های واگیردار حیوانات زوج سم است که می‌تواند خسارات اقتصادی شدیدی به همراه داشته باشد.  یکی از جنبه‌های مهم بیماری تب برفکی عفونت پایدار است که ممکن است پس از بهبودی از شکل بالینی بیماری و یا به دنبال مواجهه نشخوارکنندگان واکسینه با ویروس زنده رخ دهد.  به منظور بررسی عفونت پایدار با ویروس تب برفکی در گاومیش، مطالعه حاضر بر روی 100 رأس گاومیش ماده بالغ کشتار شده در کشتارگاه شهرستان اهواز واقع در جنوب غرب ایران صورت پذیرفت.  نمونه‌های حاصل از ترشحات حلقی و بافت مخاطی نرم کام پشتی گاومیش‌های ماده به روش RT-PCR مورد بررسی قرار گرفت.  نتایج به دست آمده نشان داد که از 100 نمونه جمع‌آوری شده، 2 نمونه (2%) از نظر وجود ژنوم تب برفکی و در نتیجه آلودگی به ویروس تب برفکی مثبت هستند.  این مطالعه برای اولین بار در ایران وجود عفونت پایدار با ویروس تب برفکی در گاومیش‌ها را به اثبات رساند.  از آنجا که گاومیش‌ها در تماس نزدیک با سایر دام‌های حساس نظیر گاو و گوسفند قرار دارند این امر می‌تواند خطر عمده‌ای در گسترش بیماری در منطقه محسوب شود.

کلیدواژه‌ها