اثرات دفعات غذادهی و درجه حرارت آب بر شاخص‌های رشد، تغذیه و ترکیبات بیوشیمیایی بدن ماهی بنی در مرحله جوانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

    مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر دفعات غذادهی در درجه حرارت‌های مختلف آب بر شاخص‌های رشد، تغذیه و ترکیبات بیوشیمیایی بدن ماهی بنی در مرحله جوانی طراحی گردید.  ماهیان بنی در مرحله جوانی با وزن اولیه 59/0± 14/31 گرم با جیره غذایی حاوی 27/46 درصد پروتئین و 43/20 کیلوژول در گرم انرژی، به مدت 8 هفته تغذیه شدند.  این تحقیق با استفاده از 12 آکواریوم 120 لیتری مجهز به سیستم هوادهی و بخاری‌های برقی، در دو تیمار دمایی 24 و 28 درجه سانتی‌گراد همراه با یک و دو نوبت غذادهی در روز (در مجموع چهار تیمار) با سه تکرار طراحی گردید.  بالاترین و پایین‌ترین میانگین افزایش وزن بدن به ترتیب در تیمار با دمای 28 درجه سانتی‌گراد و دو نوبت غذادهی (05/8 گرم) و تیمار با دمای 28 درجه سانتی‌گراد و یک نوبت غذادهی در روز (82/5 گرم)، ثبت شد.  در هر دو دمای 24 و 28 درجه سانتی‌گراد با افزایش نوبت‌های غذادهی از یک به دو نوبت در روز، میانگین افزایش وزن، درصد افزایش وزن بدن و نرخ رشد روزانه اختلاف معنی‌داری (05/0P<) را نشان داد.  در حالی که در نسبت تبدیل غذایی، نرخ رشد ویژه، بازده تبدیل غذایی و درصد بازماندگی، اختلاف معنی‌دار نبود (05/0P>).  نسبت کارایی پروتئین با افزایش درجه حرارت آب اختلاف معنی‌داری را نشان نداد (05/0P>) ولی با تغییر نوبت‌های غذادهی اختلاف معنی‌داری (05/0P<) در نسبت کارایی پروتئین مشاهده شد.  شاخص کبدی به طور معنی‌داری (05/0P<) تحت تاثیر تغییرات درجه حرارت آب قرار داشت.  محتوی پروتئین، خاکستر و رطوبت لاشه با افزایش درجه حرارت آب و دفعات غذادهی اختلاف معنی‌داری (05/0P>) نشان نداد ولی در محتوی چربی اختلاف معنی‌داری (05/0P<) مشاهده گردید.  با توجه به نتایج حاصل از اثرات دفعات مختلف غذادهی و درجه حرارت آب بر شاخص‌های رشد، تغذیه و ترکیبات بیوشیمیایی بدن، می‌توان تیمار با دو نوبت غذادهی در روز در دمای 28 درجه سانتی‌گراد را جهت رشد مطلوب، بهره‌برداری مناسب غذایی و بالا بردن میزان تولید ماهی بنی پیشنهاد نمود.

کلیدواژه‌ها