تاثیر سطوح مختلف کلسیم جیره غذایی بر میزان یون‌های کل بدن و آب محیط پرورش در بچه ماهیان پرورشی قزل‌آلای رنگین‌کمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

    در این پژوهش، در قالب یک طرح کاملاً تصادفی، تاثیر درصدهای مختلف کلسیم معدنی در جیره غذایی، بر میزان یون‌های کل بدن و آب محیط پرورش بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان مورد مطالعه قرار گرفت.  جیره‌ای با مقدار کلسیم 95/0 درصد به عنوان جیره پایه ساخته شد و با اضافه کردن کربنات کلسیم (CaCO3) به آن، سایر جیره‌ها با درصدهای کلسیم (21/1 درصد، 41/1 درصد و 61/1 درصد) به دست آمد.  در شروع آزمایش، تعداد 25 قطعه بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان به هر واحد آزمایش (میانگین وزن اولیه 044/0±18/12) وارد و مدت هشت هفته با غذاهای تیمار تغذیه شدند.  غذادهی، دو نوبت در روز در ساعات 9 صبح و 5 بعد از ظهر تا حد سیری کامل انجام شد.  داده‌های به دست آمده نشان داد تغییرات مقدار کلسیم معدنی در جیره غذایی تاثیر معنی‌داری بر تغییرات میانگین عناصر کلسیم، فسفر، پتاسیم، منیزیم، روی، مس و آهن در محتوای کل بدن دارد (05/0p<).  در مورد عنصر منگنز اختلاف معنی‌داری در محتوای کل بدن در تیمارهای مختلف مشاهده نشد.  تغییرات عناصر کلسیم، منیزیم، پتاسیم، سدیم و کلر در آب محیط پرورش نیز متفاوت بود به طوری که مقدار کلسیم، سدیم و کلر در آب نسبت به شروع آزمایش کاهش و مقدار پتاسیم افزایش معنی‌داری یافت (05/0p<).  اما تغییرات منیزیم در آب از ابتدا تا انتهای آزمایش معنی‌دار نبود.  نتایج به دست آمده در این آزمایش نشان داد که تغییر مقدار کلسیم در جیره غذایی قزل آلای رنگین کمان بر میزان یون‌های کل بدن ماهی و نیز بر غلظت عناصر موجود در آب محیط پرورش تاثیرگذار بوده و می‌تواند در مقدار جذب این عناصر تاثیر مثبت و یا منفی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها