اثر ملاتونین بر القاء فحلی و عملکرد تولید¬ مثلی خارج از فصل میش¬های تالشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

    هدف از این تحقیق، بررسی اثر ملاتونین بر القاء فحلی و عملکرد تولید ‌مثل خارج از فصل میش‌های تالشی بود.  بدین منظور 60 راس میش تالشی 2 تا 4 ساله (با میانگین وزن 5±37 کیلوگرم) غیرآبستن و غیرشیرده انتخاب شده و در یک طرح بلوک کاملاً تصادفی به 4 گروه آزمایشی تقسیم شدند.  این تحقیق از اوائل بهمن تا اوائل فروردین انجام شد.  در گروه اول (شاهد) هیچ گونه درمانی صورت نگرفت.  در گروه دوم، سیدر و PMSG و در گروه سوم، ملاتونین، سیدر و PMSG استفاده شد.  در گروه چهارم، فقط ملاتونین استفاده شد.  میش‌های گروه سوم و چهارم، 11 روز بعد از جداسازی قوچ‌ها از گله (روز صفر) ملاتونین دریافت کردند.  میش‌های گروه دوم و سوم، سیدر را در روز 45 دریافت کردند و در روز 59 همزمان با برداشت سیدر 500 واحد PMSG به صورت عضلانی به آنها تزریق شد.  در روز 60 قوچ‌ها وارد گله شدند.  در گروه دوم و سوم فاصله قوچ‌اندازی تا شروع فحلی کاهش نشان داد (05/0P<).  در گروه چهارم فاصله قوچ‌اندازی تا شروع فحلی حدود 43 روز طول کشید که اختلاف معنی‌داری با گروه شاهد نداشت (05/0P>).  درصد فحلی در گرو‌ه‌های دوم و سوم بالاتر از گروه شاهد بود (05/0P<).  در گروه‌های تحت درمان، بازدهی زایمان، نرخ چند‌قلو‌زایی و نرخ بره‌زایی نسبت به گروه شاهد بالاتر بود (05/0P<).  بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه، استفاده از ملاتونین همراه با سیدر و PMSG می‌تواند باعث القاء فحلی و بهبود عملکرد تولید ‌مثلی میش‌های تالشی در خارج از فصل جفت‌گیری شود.

کلیدواژه‌ها