بررسی فراوانی ژن¬های چسبندگی cna، fnbA و fnbB در جدایه¬های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از موارد تورم پستان گوسفند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

    عوامل حدت مختلفی در بیماری‌زایی استافیلوکوکوس اورئوس نقش دارند.  پروتئین‌های سطحی مثل پروتئین‌های متصل شونده به کلاژن (Cna) و پروتئین‌های متصل شونده به فیبرونکتین (FnBP) از عوامل مهم در اتصال و تهاجم استافیلوکوکوس اورئوس می‌باشند.  از این رو، هدف از این مطالعه بررسی حضور ژن‌های cna fnbA, و fnbB در بین جدایه‌های استافیلوکوکوس اورئوس به دست آمده از موارد تورم پستان بالینی و تحت بالینی در گوسفند بود.  در این مطالعه 45 جدایه بوسیله آزمایش‌های بیوشیمیایی استاندارد و نیز تکثیر ژن ترمونوکلئاز اختصاصی گونه (nuc) به عنوان استافیلوکوکوس اورئوس شناسایی شدند.  سپس جدایه‌ها از نظر حضور ژن‌های چسبندگی cna، fnbA و fnbB با استفاده از پرایمرهای اختصاصی مربوط به هر ژن و با به کار گیری روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) مورد آنالیز قرار گرفتند.  به دنبال استفاده از پرایمرهای مختص ژن اختصاصی گونه (nuc)، قطعه‌ای به اندازه 279 جفت باز از تمامی جدایه‌های استافیلوکوکوس اورئوس تکثیر یافت.  جالب این که تعداد 43 مورد از جدایه‌ها (55/95%) از نظر داشتن ژن cna مثبت بودند.  به علاوه، از بین 45 جدایه مورد مطالعه 39 و 35 جدایه به ترتیب حامل ژن‌های fnbA و fnbB  بودند.  با توجه به انتشار وسیع هر سه ژن cna، fnbA و fnbB در بین جدایه‌های مورد مطالعه می‌توان عنوان نمود که CBP، FnBPA و FnBPB کد شده توسط ژن‌های مذکور احتمالاً در بیماری‌زایی تورم پستان ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس موثر بوده و جدایه‌ها احتمالاً گیرنده‌هایی برای پروتئین‌های ماتریکس مثل کلاژن و فیبرونکتین بیان می‌نمایند.  این موضوع توسعه راهکارهای نوین جهت پیشگیری از تورم پستان را بر اساس لیگاندهای آنتاگونیست ترغیب می‌نماید که می‌توانند با عوامل چسبندگی سطحی بر هم کنش داده و اتصال اختصاصی آن را با پروتئین‌های ماتریکس بلوکه نماید.

کلیدواژه‌ها