شیوع سرمی کوکسیلوز در گوسفندان اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

    تب کیو یک بیماری زئونوز است که عامل آن کوکسیلا بورنتی می‌باشد.  در انسان بیماری به شکل حاد و یا مزمن دیده می‌شود.  کوکسیلوز در حیوانات اهلی معمولاً به صورت تحت بالینی است اگرچه با سقط و مرده‌زایی در گوسفند و بز نیز همراه می‌شود.  حیوانات اهلی مهمترین مخزن کوکسیلا بوده و از طریق شیر، ادرار، مدفوع و ترشحات تنفسی و تولید مثلی آن را دفع می‌کنند.  استنشاق آئروسول‌های آلوده مهمترین راه آلودگی انسان و حیوانات است.  هدف از مطالعه حاضر تعیین شیوع سرمی تب کیو در گوسفندان اهواز و همچنین تعیین ارتباط آن با تعیین کننده‌های میزبانی بود.  در این تحقیق نمونه‌های خون به طور تصادفی از 220 رأس گوسفند بالغ ماده در شهرستان اهواز جمع‌آوری گردید و سرم‌های تهیه شده به روش الیزا از نظر آنتی‌بادی ضد کوکسیلا بورنتی آزمایش شدند.  شیوع سرمی تب کیو 18/13 درصد (فاصله اطمینان 95 درصد 65/17-71/8 درصد) بود.  رگرسیون لاجستیک تک متغیره نشان داد شانس ابتلاء بین سن با بیماری 73/0 (فاصله اطمینان 95 درصد 16/1- 46/0) است (05/0P>) و سن 6/1 درصد از تغییرات بیماری را توجیه می‌کند.  شانس ابتلای نژاد لری 44/1 برابر نژاد عربی (فاصله اطمینان 95 درصد 16/3- 66/0) است (05/0P>) و نژاد 7/0 درصد از تغییرات بیماری را توجیه می‌کند.  شانس ابتلای گوسفندان دارای سابقه سقط 56/120 برابر گوسفندان بدون سابقه سقط (فاصله اطمینان 95 درصد 49/915- 88/15) است (001/0P<) و سابقه سقط 4/51 درصد از تغییرات بیماری را توجیه می‌کند.  رگرسیون لاجستیک چند متغیره نشان داد که سن، نژاد و سابقه سقط 52 درصد از تغییرات بیماری را توجیه می‌کنند.  بررسی حاضر نشان می‌دهد که کوکسیلا بورنتی با سقط گوسفندان ارتباط دارد و با توجه به وضعیت آب و هوایی منطقه و تسهیل در انتقال هوا برد، بایستی اقدامات کنترلی و پیشگیری مد نظر سیاست گذاران بهداشتی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها