زدودن سم آفلاتوکسین M1 از شیر با کاربرد مواد جاذب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

    کانی‌های جاذب دارای توانایی قابل توجهی در جذب مایکوتوکسین‌ها می‌باشند.  در این پژوهش به مطالعه کارایی دو کانی جاذب زئولیت و بنتونیت طبیعی در جذب سم آفلاتوکسین M1 افزوده شده به شیر و توانایی زئولیت طبیعی در برداشت سم مذکور از آب پرداخته شد.  به نمونه‌های شیر و آب آلوده شده با 50 و 500 نانو گرم در لیتر سم آفلاتوکسین M1، مقدار 5 درصد از کانی‌های پودر زئولیت، سنگ زئولیت و پودر بنتونیت به صورت جداگانه افزوده شد، سپس میزان آفلاتوکسین M1 باقیمانده و همچنین میزان پروتئین، چربی و لاکتوز شیرهای تیمار شده اندازه‌گیری شد.  نتایج نشان داد که بسته به نوع کانی و غلظت سم آفلاتوکسین M1، از 63 تا 100 درصد سم افزوده شده بازجذب گردید.  همچنین تنها میزان پروتئین در نمونه‌های تیمار شده با پودر زئولیت کاهش معنی‌داری پیدا کرد.  کانی‌های جاذب با برداشتن سم آفلاتوکسین M1، میزان آن را در شیر کاهش می‌دهند.  میزان برداشت سم آفلاتوکسین M1 از شیر به سطح تماس کانی‌های مذکور ارتباط مستقیم دارد و با کاربرد مناسب این کانی‌ها می‌توان میزان آفلاتوکسین M1 شیر را تا حد مجاز کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


منابع
 
1- استاندارد ملی ایران. استاندارد شماره 384. اندازه‌گیری چربی شیر. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
2- استاندارد ملی ایران. استاندارد شماره 639. تعیین مقدار ازت تام شیر. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
3- Alborzi  S., Pourabbas  B., Rashidi  M. and Astaneh  B. (2006). Aflatoxin M1 contamination in pasteurized milk in Shiraz (South of Iran). Food Control, 17: 582 – 584.
4- Aly  S.E., Abdel-Galil  M.M. and Abdel-Wahhab  A. (2004). Application of absorbent agents technology in the removal of Aflatoxin B1 and fumonisin B1 from malt extract. Food and Chemical Toxicology, 42: 1825 – 31.
5- Applebaum  R.S. and Marth  E.H. (1982). Use of sulphite or bentonite to eliminate Aflatoxin M1 from naturally contaminated raw whole milk. Zeltschrifr Lebensm Unters Forsch, 174: 303-305.
6- Binder  E.M., Tan  L.M., Chin  L.J., Handl  J. and Richard  J. (2007). Worldwide occurrence of mycotoxins in commodities, feeds and feed ingredients. Animal Feed Science and Technology, 137: 265 – 282.
7- Bintvihok  A., Thiengnin  S., Doi  K. and Kumagai  S. (2002). Residues of aflatoxins in the liver, muscle and eggs of domestic fowls. Journal of Veterinary Medicine Science, 64 (11): 1037 – 39.
8- Cincotti  A., Lai  N., Orru  R. and Cao  G. (2001). Sardinian natural clinoptilolites for heavy metals and ammonium removal: experimental and modeling. Chemical Engineering Journal, 84: 275 – 282.
9- Dakovic  A., Tomasevic-Canovic  M., Dondur  V., Rottinghaus  G.E., Medakovic  V. and Zaric  S. (2005). Adsorption of mycotoxins by organozeolites. Colloids and Surfaces, 46: 20 – 25.
10- Di Natale  F., Gallo  M. and Nigro  R. (2009). Adsorbent selection for aflatoxins removal in bovine milks. Journal of Food Engineering, 95: 186 – 191.
11- Du  Q., Liu  S., Cao  Z. and Wang  Y. (2005). Ammonia removal from aqueous solution using natural Chinese clinoptilolite. Separation and Purification Technology, 44: 229 – 234.
12- FAOSTAT (2008). http: // faostat. fao. org/ site/ 569/ DesktopDefault.aspx? PageID-569≠ancor.
13- Garcia  D., Ramos  A.J., Sanchis  V. and Marin  S. (2009). Predicting mycotoxins in foods. A review. Food Microbiology, 26: 757 – 769.
14- Harvey  R.B., Kubena  L.F., Phillips  T.D., Corrier  D.E., Elissalde  M.H. and Huff  W.F. (1991). Diminution of aflatoxin toxicity to growing lambs by dietary supplementation with hydrated sodium calcium aluminosilicate. American Journal of Veterinary Research, 52(1): 152 – 156.
15- Harvey  R.B., Phillips  T.D., Ellis  J.A., Kubena  L.F., Huff  W.F. and Petersen  H.D. (1991). Effects on aflatoxin M1 residues in milk by addition of hydrated sodium calcium aluminosilicate to aflatoxin-contaminated diets of dairy cows. American Journal of Veterinary Research, 52(9): 1556-59.
16- Haskard  C.A., El-Nezami  H.S., Kankaanpaa  P.E., Salminen  S. and Ahokas  J.T. (2001). Surface binding of Aflatoxin B1 by lactic acid bacteria. Applied and Environmental Microbiology, 67(7): 3086-91.
17- Karimi  G., Hassanzadeh  M., Teimuri  M., Nazari  F. and Nili  A. (2007). Aflatoxin M1 contamination in pasteurized milk in Mashhad, Iran. Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences, 3(3): 153 – 156.
18- Moss  M.O. (2002). Mycotoxin review – 1. Aspergillus and Penicillium. Mycologist, 16(3): 116 – 119.
19- Movassagh Ghazani  M.H. (2009). Aflatoxin M1 contamination in pasteurized milk in Tabriz (northwest of Iran). Food and Chemical Toxicology, 47: 1624-25.
20- Nagesware Rao  S.B. and Chopra  R.C. (2001). Influence of sodium bentonite and activated charcoal on aflatoxin M1 excretion in milk of goats. Small Ruminant Research, 41: 203 – 213.
21- Papaioannous  D.S., Kyriakis  S.C., Papasteriadis  A., Roumbies  N., Yannakopoulos  A. and Alexopoulos  C. (2002). A field study on the effect of in-feed inclusion of a natural zeolite (clinoptilolite) on health status and performance of sows/gilts and their litters. Research in Veterinary Science, 72: 51 – 59.
22- Peltonen  K., El-Nezami  S.H., Haskard  C., Ahikas  J. and Salminen  S. (2001). Aflatoxin B1 binding by dairy strains of lactic acid bacteria and bifidobacteria. Journal of Dairy Science, 84: 2152-56.
 
23- Philips  T.D., Kubena  L.F., Harvey  R.B., Taylor  D.R. and Heidelbaugh  N.D. (1988). Hydrated sodium calcium aluminosilicate: a High affinity sorbent for aflatoxin. Poultry Science, 67: 243 – 247.
24- Philips  T.D. (1999). Dietary clay in the chemoprevention of aflatoxin-included disease. Toxicology Science, 52: 118 – 126.
25- Prandini  A., Tansini  G., Sigolo  S., Filippi  L., Laporta  M. and Piva  G. (2009). On the occurrence of Aflatoxin M1 in milk and dairy products. Food and Chemical Toxicology, 47: 984 – 991.
26- Tajkarimi  M., Shojaee Aliabadi  F., Salah Nejad  M., Pursoltani  H., Motallebi  A.A. and Mahdavi  H. (2007). Seasonal study of aflatoxin M1 contamination in milk in five regions in Iran. International Journal of Food Microbiology, 116: 346 – 349.
27- Tajkarimi M., Aliabadi-Sh F., Salah Nejad M., Pursoltani H., Motallebi A.A. and Mahdavi H. (2008). Aflatoxin M1 contamination in winter and summer milk in 14 states in Iran. Food Control, 19: 1033 – 36.
28- Tonverapongsiri  O. (2002). Determination of aflatoxin M1 in raw milk by using hydrated sodium calcium aluminosilicate (HSCAS) for isolation. Master thesis, The chulalongkorn University, Thailand.
29- Trckova  M., Matlova  L., Dvorska  L. and Pavlik  I. (2004). Kaolin, bentonite, and zeolites as feed supplements for animals: health advantages and risks. Veterinary Medicine-Czech, 49: 389 – 399.