گزارش یک مورد جنین دی سفالوس گاو همراه با کبد نابجا

نوع مقاله : گزارش موردی

نویسندگان

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

    در مراجعه به کشتارگاه اهواز جهت جمع‌آوری نمونه‌های جنینی، یک مورد جنین گاو ماده‌ی دی‌سفالوس دو رگه‌ی هلشتاین مشاهده شد.  پس از انتقال نمونه به بخش آناتومی و جنین‌شناسی دانشکده‌ی دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، سن جنین بر اساس طول فرق سر تا ریشه‌ی دم برای سر چپ 39 و سر راست 37 سانتی‌متر، حدوداً 5/5 ماه تخمین زده شد.  قبل از شروع تشریح از نمونه‌ی رادیوگراف تهیه شد که نشان دهنده‌ی جدا بودن مهره‌های سینه‌ای و گردنی برای هر سر جنین  و مشترک بودن مهره‌های کمری برای هر دو بود.  در تشریح قفسه‌ی سینه، دو قلب با اندازه‌ی نا برابر در یک آبشامه‌ی مشترک، دو ریه، یک سیاهرگ میان خالی پیشین، دو سیاهرگ میان خالی پسین، دو مری، دو آئورت که با هم ادغام شده و یک آئورت سینه‌ای را تشکیل می‌دادند مشاهده گردید.  در حفره‌ی شکمی کبد راست طبیعی بوده اما کبد چپ به حفره‌ی سینه وارد شده بود که کبد نابجا تشخیص داده شد.  اگر چه موارد دی‌سفالوس در جنین و نوزاد دام‌های اهلی در ایران چندین بار گزارش شده است، اما به نظر می‌رسد جنین دی‌سفالوس گاو همراه با کبد نابجا برای اولین بار است که در ایران گزارش می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات