اثر برون‌تنی عصاره هیدروالکلی پوست درخت گردو بر برخی پاتوژن‌های باکتریایی ماهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران

2 دانش آموخته دکترای حرفه ای دامپزشکی دانشکده دامپزشکی اهواز، ایران

3 2دانش‌آموخته دکترای حرفه‌ای دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

چکیده

    پرورش دهندگان ماهی، سالیانه به دلیل تلفات ناشی از عفونت‌های ایجادی توسط باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک متحمل میلیون‌ها دلار خسارت می‌شوند.  فعالیت متابولیت‌های ثانویه گیاهان بر گونه‌های مختلفی از باکتری‌های گرم مثبت در مقیاس میکرومولار و کم‌تر از آن گزارش شده است و عصاره‌ی گیاهان به عنوان عوامل مهمی در جلوگیری از توسعه‌ی مقاومت آنتی‌بیوتیکی می‌باشند.  از این جهت در مطالعه‌ی حاضر، اثر ضد باکتریایی عصاره‌ی پوست درخت گردو بر برخی باکتری‌های بیماری‌زای مهم جداسازی شده از ماهی مانند: آئروموناس هیدروفیلا، یرسینیا راکری، استرپتوکوکوس اینیایی، استافیلوکوکوس آرئوس و سالمونلاتایفی موریوم مورد بررسی قرار گرفته استجهت انجام این تحقیق در ابتدا عصاره‌ی هیدروالکلی پوست درخت گردو در آزمایشگاه فارماکولوژی دانشکده‌ی دامپزشکی دانشگاه شهید چمران بر اساس دستورالعمل استاندارد، تهیه گردید.  سپس جهت تعیین کنترل مثبت برای هر باکتری از روش کربی- باور با دیسک‌های آنتی‌بیوتیکی استاندارد استفاده گردید.  ارزیابی برون‌تنی اثر عصاره‌ی هیدروالکلی پوست درخت گردو نیز با روش کربی-باور انجام و حداقل غلظت مهاری عصاره با روش انتشار دیسک (E-test) و ماکرودایلوشن (رقت‌سازی در لوله) تعیین گردید.  بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، منطقه‌ی عدم رشد واضح در مقایسه با کنترل مثبت، تنها در مورد آئروموناس هیدروفیلا و یرسینیا راکری مشاهده گردید.  اما واکنش واضحی در خصوص باکتری‌های دیگر مشاهده نگردید.  حداقل غلظت مهاری با روش انتشار دیسک در خصوص یرسینیا راکری و آئروموناس هیدروفیلا به ترتیب 9/3 و 5/62 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر و با روش ماکرودایلوشن به ترتیب 9/3 و 5/62 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر و حداقل غلظت باکتری‌کشی آن به ترتیب 81/7 و 125 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر ارزیابی گردید.  یرسینیا راکری و آئروموناس هیدروفیلا از باکتری‌های مهم در صنعت پرورش آبزیان می‌باشند و تأثیر عصاره‌ی پوست درخت گردو بر آن‌ها مثبت ارزیابی گردید اما قطعاً کارهای بیش‌تری در خصوص بررسی ایمنی و سمیت آن مورد نیاز می‌باشد.  در خصوص باکتری‌های دیگری که تأثیر مناسبی از این عصاره بر آن‌ها مشاهده نگردید، پیشنهاد می‌گردد که از عصاره پوست درخت گردو که با روش‌های دیگر تهیه شده‌اند، استفاده شود زیرا نوع حلال و روش تهیه‌ی عصاره می‌تواند اثر ضد باکتریایی آن را تحت تأثیر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات