ارزیابی مقایسه‌ای اثر سیر و آتورواستاتین بر تغییرات پروفایل‌های لیپیدی در سگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 دانشجوی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

    هدف از انجام تحقیق حاضر، ارزیابی اثر سیر و آتورواستاتین بر تغییرات پروفایل‌های لیپیدی سرم سگ و نیز تأثیر زمان بر روند درمان بود.  بدین منظور، 15 قلاده سگ نر 2-1 ساله، به صورت تصادفی به 3 گروه 5 تایی تقسیم‌بندی شدند.  گروه A (کنترل) شامل 5 قلاده سگ بود که با پودر کلسترول (4 گرم/کیلوگرم و برای مدت 10 روز جهت القای هیپرلیپیدمی) تغذیه شده بود.  گروه B مشابه گروه A بود، اما علاوه بر آن، آتورواستاتین (5 میلی‌گرم/ کیلوگرم) برای مدت 45 روز تجویز گردید.  گروه C مشابه گروه B بود، با این تفاوت که سیر (100 میلی‌گرم/ کیلوگرم) به جای آتورواستاتین تجویز شده بود.  نمونه‌های خون، 4 بار و در زمان‌های صفر، 10، 40 و 55 روز بعد از شروع تحقیق جمع‌آوری شدند.  سپس میزان کلسترول تام، تری‌گلیسرید، HDL-C و LDL-C سرم با کیت‌های تجاری معمول اندازه‌گیری شدند.  آتورواستاتین (001/0p<) و سیر (01/0p<) هر دو، فعالیت هیپولیپیدمی مؤثری را در کاهش تری‌گلیسرید خون نشان دادند.  در مقایسه بین دو دارو و اثر آن‌ها بر تری‌گلیسرید، آتورواستاتین نسبت به سیر تفاوت معنی‌داری را نشان داد (01/0p<).  در رابطه با اثر داروها بر میزان کلسترول خون، در روز 40 کاهش معنی‌داری در گروه دریافت‌کننده‌ی آتورواستاتین نسبت به گروه سیر دیده شد (05/0p<).  گروه‌های درمان شده (B و C)، نتایج خوبی را در کاهش LDL-C، در روز 55 نشان دادند (001/0p<).  در مقایسه‌ی بین دو دارو و اثر آن‌ها بر HDL-C، در روز 55، تنها بین گروه A و B، تفاوت معنی‌دار مشاهده گردید (01/0p<).  مطالعه‌ی حاضر نشان داد که آتورواستاتین و سیر هر دو فعالیت کاهش‌دهنده‌ی چربی خون در سگ‌ها دارند، اما آتورواستاتین مؤثر‌تر از سیر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات