تأثیر افزودن پودر چای سبز Camellia sinensis به جیره‌ی غذایی بر برخی فاکتورهای ایمنی و پروتئین‌های سرم در ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشجو

چکیده

    در این بررسی تأثیر عملکرد گیاه چای سبز Camellia sinensis به عنوان یک فیتوبیوتیک بر فاکتورهای ایمنی ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio مورد بررسی قرار گرفت.  تعداد 360 قطعه بچه ماهی کپور معمولی با میانگین وزن اولیه 1±22 گرم انتخاب و پس از سازگاری با محیط به صورت انتخابی در 12 مخزن و در هر مخزن 30 قطعه بچه ماهی ذخیره شد.  گیاه چای سبز در 3 سطح 5/1 درصد (تیمار 2)، 3 درصد (تیمار 3) و 5 درصد (تیمار 4) به جیره‌ی غذایی اضافه گردید و جیره فاقد چای سبز برای تغذیه گروه شاهد (تیمار 1) مورد استفاده قرار گرفت.  هر تیمار در 3 تکرار انجام گرفت.  ماهیان روزانه به میزان 3 درصد از وزن بدن مورد تغذیه قرار گرفتند.  در پایان دوره 45 روزه تعداد 15 قطعه ماهی از هر تیمار به صورت تصادفی انتخاب شده و خون‌گیری از آن‌ها از محل قطع ساقه‌ی دمی انجام گرفت.  فاکتورهای ایمنی شامل شمارش تفریقی گلبول‌های سفید، ایمنوگلوبولین M (IgM) سرم و لایزوزیم و پروتئین‌های سرم شامل پروتئین تام و آلبومین مورد بررسی قرار گرفتند، نتایج نشان داد که میزان فعالیت لایزوزیم اختلاف معنی‌داری را با تیمار شاهد داشته است  (05/0P<) و بیش‌ترین میزان آن 33/15±67/135 (واحد در میلی‌لیتر در دقیقه) در تیمار 5/1 درصد بوده است.  در فاکتور پروتئین تام و ایمنوگلوبولین نیز بیش‌ترین میزان آن‌ها به ترتیب 48/0±89/4 (گرم در دسی‌لیتر) و 52/0±35/3 (گرم در دسی‌لیتر) در تیمار 5/1 درصد مشاهده شد (05/0P<).  ولی میزان آلبومین تحت تأثیر هیچ کدام از موارد آزمایشی قرار نگرفت  (05/0P>).  به طور کلی تجویز پودر چای سبز در سطح 5/1 درصد به صورت خوراکی باعث تحریک برخی فاکتورهای ایمنی غیراختصاصی می‌گردد و این ماده به عنوان محرک ایمنی در بچه ماهی کپور معمولی قابل استفاده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات