آلودگی ماکیان گوشتی شهرستان ارومیه به اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس بخش تحقیقات دامپزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان

2 استادیار گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، ایران

3 مربی پژوهشی بخش دامپزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، رشت، ایران

چکیده

    باکتری اورنیتو باکتریوم رینوتراکئال با بیماری تنفسی، کاهش رشد، تلفات و کاهش تولید تخم مرغ مرتبط است.  هدف از مطالعه‌ی حاضر تعیین میزان شیوع، جداسازی و تشخیص مولکولی اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال به روش واکنش زنجیره پلی‌مراز بود.  در این مطالعه تعداد 355 نمونه سرم و 200 سوآب نایی از 20 گله‌ی گوشتی جمع‌آوری شد.  نتایج جستجوی پادتن اختصاصی به روش الایزا نشان داد که تعداد 15 گله (75 درصد) نسبت به اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال مثبت می‌باشند.  اورنیتو باکتریوم رینوتراکئال از سوآب نای 5 گله (25 درصد) به وسیله‌ی کشت جدا شد و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی در واکنش زنجیره‌ی پلی‌مراز از 8 گله (40 درصد)، قطعه 784 جفت باز که بر روی ژن srRNA16 قرار داشت، تکثیر یافت.  اختلاف معنی‌دار آماری بین میزان عیار گله و جداسازی باکتری وجود نداشت (05/0P>).  نتایج این مطالعه نشان داد که شیوع عفونت اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در گله‌های گوشتی شهرستان ارومیه بالا بوده و واکنش زنجیره‌ی پلی‌مراز روش مناسبی برای تشخیص اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات