آلودگی سیستی سرکوس تنیاکولیس در میمون های وروت (Chlorocebus pygerythrus ) محبوس در قفس در ایران

نوع مقاله : گزارش موردی

نویسندگان

1 دانشیار بخش آسیب شناسی و اپیدمیولوژی دام، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، کرج، ایران

2 استادیار بخش آسیب شناسی و اپیدمیولوژی دام، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، کرج، ایران

3 استادیار بخش تحقیقات بیماری های انگلی دام، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، کرج، ایران

چکیده

    در این مقاله یافته‌های کالبدگشایی عفونت سیستی سرکوس تنیاکولیس در میان گروهی متشکل از 65 سر میمون وروت صید شده از حیات وحش کشور تانزانیا که به منظور ارزیابی آزمون نوروویرولانس واکسن فلج اطفال خوراکی خریداری و به مؤسسه­ی تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی کرج-ایران وارد شده بودند، توصیف گردیده است.  روش­های تشخیصی مورد استفاده در این مطالعه بر اساس مشاهده سیستی سرکوس تنیاکولیس، خصوصیات مورفولوژیکی اسکولکس و همچنین شکل، اندازه و تعداد قلاب­های رستلومی و بررسی هیستوپاتولوژیک بود.  در مجموع 7 میمون ماده (8/10 درصد) آلوده به سیستی سرکوس تنیاکولیس تشخیص داده شدند.  نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که در اکثر موارد عفونت­های ناشی از سیستی سرکوس تنیاکولیس در میمون‌های وروت به طور اتفاقی شناسایی گردیده و باعث ایجاد بیماری خفیفی در میزبان خود شده و یا بیماری ایجاد نمی­نمایند.  اما کیست‌های که در حفره­ی شکمی به خوبی رشد کرده باشند، می‌توانند باعث ایجاد سیستی سرکوز صفاقی بشوند.  جهت جلوگیری از ورود حیوانات آلوده به مکان­های نگهداری پس از دوران قرنطینه، پیشنهاد گردید که بر روی میمون­های که در آینده به مؤسسه­ی رازی وارد می­گردند، اقدامات تشخیصی بیشتری همانند تصویربرداری اولتراسوند (سونوگرافی) و آزمایش­های سرمی صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها


Abbott, D. P., & Majeed, S. K. (1984). A survey of parasitic lesion in wild- caught, laboratory-maintained primates: (Rhesus, Cynomolgus, and Baboon). Vet. Pathol, 21, 198–207.
Balansard, I., Cleverley, L., Cutler, K. L., Spangberg, M. G., Thibault-Duprey, K., Langermas, J. A. (2019). Revised recommendation for health monitoring of non-human primate colonies (2018): FELLASA working group report. Laboratory animals. 53 (5),429-446. https://doi.org/10.1177/0023677219844541
Cogwell, F. (2007). Parasite of non-human primates. In Baker, D. E. (Ed.), Flynn’s parasites of laboratory animals (pp. 693-745). Iowa, USA: Blackwell publication.
Chege, S., Toosy, A., Sakr, A., Shawki, A., O’Sullivan, S., Perdez de Vargas, A, Cavero, T., Islam, A. (2016). Incidental findings of Cysticercus tenuicollis metacestodes in five oryx species. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, 6(1), 90-92. doi.org/10.1016/j.apjtb.2015.09.018
Corda, A., Dessì, G., Varcasia, A., Carta, S., Tamponi, C., Sedda, G, Scala, M.,…Pinna Parpaglia, M. L. (2020). Αcute visceralcysticercosis caused by Taenia hydatigena in lambs: ultrasonographic findings. Parasites Vectors 13, 568 (2020). Retrieved from https://doi.org/10.1186/s13071-020-04439-x
Dorny, P., Brandt, J., & Geerts, S. (2005). Detection and diagnosis. In: Murrell, K. D. (Ed.), WHO/FAO/OIE Guidelines for the surveillance, prevention and control of Taeniosis/Cysticercosis (pp. 45–55). OIE, Paris, Retrieved from https://www.oie.int/doc/ged/D11245.PDF
Filip, K. J., Pyziel, A. M., Jeżewski, W., Myczka, A. W., Wiaczeslaw Demiaskiewicz, A., Laskowski, Z. (2019). First Molecular Identification of Taenia hydatigena in Wild Ungulates in Poland. EcoHealth. 16, 161–170.
Hobbs, T. R., Colgin, L. M. A., Maginnis, G. M., Lewis, A. D. (2003). Abdominal cysticercosis in a Rhesus Macaque (Macaca mulata). Comp. Med. 53, 545–547.
Jones, T. C., Hunt, R. D., & King, N.W. (1997). Diseases caused by parasitic helminths and arthropods. In Veterinary Pathology, 6th ed. (pp. 601–680). Baltimore, USA, Lippincott Williams & Wilkins.
Jasinska, A. J., Schmitt, C. A., Service, S. K., Cantor, R. M., Dewar, K., Jentsch, J. D., Kaplan, J. R. ,…Freimer, N. B.(2013). Systems biology of the vervet monkey. ILAR J, 54(2), 122-143. doi: 10.1093/ilar/ilt049.
Kuntz, R. E. & Myers, B. J. (1967). Primate cysticercosis: Taenia hydatigena in Kenya vervets (Cercopithecus aethiops Linnaeus, 1758) and Taiwan macaques (Macaca cydopis Swinhoe, 1864). Primates. 8, 83-88. https://doi.org/10.1007/BF01793935
Murrell, K. D., Dorny. P., Flisser. A., Geerts. S., Kyvsgaard, N. C., MavManus, D., Nash, T., Pawlowski, Z. (2005).  WHO/FAO/OIE guidelines for the surveillance, prevention and control of taeniosis/cysticercosis. Retrieved from https://apps.who.int/iris/handle/10665/43291
Myers, B. J. (1972). Echinococosis, coenurosis, cysticercosis, sparganosis, etc. In Fiennes R. N. T-W (Ed). Pathology of simian primates, Part ΙΙ. Infectious and parasitic diseases (pp. 124-143). London, UK, S. Karger publication.
Radfar, M. H, Borhani Zarandi, M, Bamorovat, M., Kheirandish, R., Sharifi, I. (2014). Hematological, biochemical and pathological findings in goats naturally infection with Cysticercus tenuicollis. J Parasit Dis. 38(1), 68-72. doi: 10.1007/s12639-012-0188-y.
Sgroi, G., Varcasia, a., Dessi, G., D’Alessio, N., Pacifico, L., Buono, F., Neola, B., …Veneziano, V. (2019). Massive Taenia hydatigena Cysticercosis in a Wild Boar (Sus scrofa) from Italy. Acta Parasitologica, 64(1–2), 938-941. doi:10.2478/s11686-019-00110-3
Soulsby, E. J. L. (1982). Helminths, arthropods and protozoa of domesticated animals. 7th edition. London, UK, Bailliere Tindall.
Sweatman, G. K. & Plummer, P. J. G. (1957).  The biology and pathology of the tapeworm Taenia hydatigena in domestic and wild hosts. Can. J. Zool, 35, 93–109.
Tsubota, K., Nakatsuji, S., Matsumoto, M., Fujihira, S., Yoshizawa, K., Okazaki, Y., Murakami, Y. Oishi, Y. (2009). Abdominal cysticercosis in a cynomolgus monkey.  Veterinary Parasitology. 161, 339–341.
Urquhart, G.M., Armour, J., Duncan, J. L., Dunn, A. M., Jennings, F.W. (1996). Veterinary Parasitology. 2nd Edition, Oxford, UK, Blackwell Science Ltd.
Utuk, A. e., & Piskin, F. C. (2012). Molecular Detection and Characterization of Goat Isolate of Taenia hydatigena in Turkey. The Scientific World Journal, 2012(2):962732. Retrieved from doi:10.1100/2012/962732
Vickers, J. H. & Penner, L. R. (1968). Cysticercosis in four rhesus brains. JAVAMA. 153, 868-871.