بررسی مورفولوژیکی و بافت‌شناسی ساختار پیش معده در دلیجه معمولی (Falco tinnunculus)، عقاب صحرایی (Aquila nipalensis)، عقاب طلایی (Aquila chrysaetos) و عقاب شاهی (Aquila heliacal)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 استادیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 دانش آموخته دکتری تخصصی بافت شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استاد گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

    پیش­معده یکی از مهم­ترین قسمت­های لوله­ی گوارش در پرندگان برای هضم مکانیکی و شیمیایی است و بسته به عادات غذایی پرنده می­تواند متفاوت باشد.  در پژوهش حاضر، ساختار مورفولوژیکی و بافت­شناسی پیش­معده در دلیجه­ی معمولی، عقاب صحرایی، عقاب طلایی و عقاب شاهی بررسی و مقایسه شده است.  در این مطالعه، پیش­معده دلیجه­ی معمولی (n=4)، عقاب دشتی (n=5)، عقاب طلایی (n=4) و عقاب شاهی (n=6) جمع‌آوری و در محلول بافر فرمالین 10 درصد تثبیت شده و فرآیند بافت‌شناسی انجام شد.  در نهایت از رنگ‌آمیزی­های هماتوکسیلین و ائوزین، تری کروم ماسون، اورسئین و PAS استفاده شد.  از نظر بافت­شناسی، تفاوت­های اندکی بین پیش­معده دلیجه­ی معمولی و عقاب صحرایی مشاهده شد.  تفاوت‌های قابل ذکر شامل یک لایه­ی ممتد و نسبتاً ضخیم‌ از ماهیچه­ی مخاطی در پیش­معده عقاب صحرایی و بافت پوششی استوانه­ای ساده مشخص در مجاری نوع II غدد زیر­مخاطی بود.  تنها تفاوت ساختاری قابل توجه در عقاب طلایی وجود بافت همبند پارین نسبتاً متراکم و یک تا سه لایه ماهیچه­ی صاف پیوسته در ساختار آن بود.  ساختار بافت­شناسی پیش­معده­ی عقاب شاهی با ساختار آن در دلیجه­ی معمولی دو تفاوت داشت.  اولاً پارین از بافت همبند نسبتاً متراکم تشکیل شده بود و ثانیاً لایه­ی عضلانی نسبتاً نازک‌تر در مقایسه با سایر گونه‌های مورد بررسی در این مطالعه بود، در حالی که لایه­ی سروز ضخامت قابل توجهی داشت.  می­توان چنین نتیجه گرفت که ساختار پیش­معده در سه گونه عقاب و دلیجه­ی معمولی مشابه بوده و عمده تفاوت معنی­دار مربوط به ردیف لایه­های ماهیچه­ی مخاطی است.

کلیدواژه‌ها


Abumandour, M. M. (2014). Histomorphological studies on the stomach of Eurasian hobby (Falconinae. Falco subbuteo, Linnaeus1758) and its relation with its feeding habits. Life Science Journal, 11(7), 809-819.
Akbari, G., Babaei, M., & Goodarzi, N. (2018). The morphological characters of the male external genitalia of the European hedgehog (Erinaceus Europaeus). Folia Morphologica, 77(2), 293-300.
Bacha Jr, W. J., & Bacha, L. M. (2012). Color atlas of veterinary histology. John Wiley & Sons.
Banks, W. J. (1992). Histologia veterinarian aplicada. 2nd edition. Sao Paulo, Brazil: Manhole. 629 p.
Brown, L. (1976). Eagles of the World. David and Charles.
Catroxo, M. H., Lima, M. A., & Cappellaro, C. E. (1997). Histological aspects of the stomach (Proventriculus and gizzard) of the red-capped cardinal (Paroaria gularis gularis, Linnaeus, 1766). Revista chilena de anatomía, 15(1), 19-27.
Das, S., Dhote, B. S., Singh, G. K., & Sinha, S. (2017). Histomorphological and micrometrical studies on the proventriculus of Kadaknath fowl. Journal of Entomology and Zoology Studies, 5(3), 1560-1564.
de Lima, M. A. I., & da Silva Sasso, W. (1985). Histochemical detection of glycoproteins in the gastric epithelia of Columba livia. Acta Histochemica, 76(2), 145-IN1.
De Oliveira Rocha, S., & Inforzato de Lima, M. A. (1998). Histological aspects of the stomach of burrowing owl: Spéotyto cunicularia, Molina, 1782. Revista Chilena de Anatomía, 191-197.
Deka, A., Rajkhowa, J., Das, B. J., Das, S., & Devchoudhury, K. B. (2017). Gross and histomorphological observation of stomach of greater adjutant stork (Leptoptilos dubius). Journal of Entomology and Zoology Studies, 5(3), 939-941.
Eurell, J. A., & Frappier, B. L. (2013). Dellmann's textbook of veterinary histology. 6th edition. John Wiley & Sons.
Forsman, D. (1999). The raptors of Europe and the Middle East: a handbook of field identification. London: T & AD Poyser.
Glevean, A., & Katchourian, E. (1964). Histological and histochemical study of Gallus gallus domesticus gizzard. Revista de Farmácia e Bioquímica da Universidade de São Paulo, 2, 73- 84.
Groombridge, J. J., Jones, C. G., Bayes, M. K., van Zyl, A. J., Carrillo, J., Nichols, R. A., & Bruford, M. W. (2002). A molecular phylogeny of African kestrels with reference to divergence across the Indian Ocean. Molecular phylogenetics and evolution, 25(2), 267-277.
Hassan, S. A., & Moussa, E. A. (2012). Gross and microscopic studies on the stomach of domestic duck (Anas platyrhynchos) and domestic pigeon (Columba livia domestica). Journal of Veterinary Anatomy, 5(2), 105-127.
Hodges, R. D. (1974). The histology of the fowl. London: Academic Press INC Ltd.
Jain, D. K. (1976). Histomorphology and proteolytic activity in the gastric apparatus of frugivorous, carnivorous and omnivorous species of birds. Acta biologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 27(2-3), 135-145.
Kadhim, K. K., Zuki, A. B., Noordin M. M., & Babjee S. M. (2011). Histomorphology of the stomach, proventriculus and ventriculus of the red jungle fowl. Anatomia Histologia Embryologia, 40(3), 226-233.
Kalantari-Hesari, A., Shahrooz, R., Ahmadi, A., Malekinejad, H., & Saboory, E. (2015). Crocin prevention of anemia-induced changes in structural and functional parameters of mice testes. Journal of Applied Biomedicine, 13(3), 213-223.
McLeland, J. (1990). A colour atlas of avian anatomy. Creighton University, Omaha, Nebraska.
Ogunkoya, Y. O., & Cook, R. D. (2009). Histomorphology of the proventriculus of three species of Australian passerines: Lichmera indistincta, Zosterops lateralis and Poephila guttata. Anatomia Histologia Embryologia, 38(4), 246-253.
Raji, A. R., & Asadi, M. (2013). Histological and histochemical study of the proventriculus and gizzard of the Passer domesticus. Veterinary Journal (Pajouhesh & Sazandegi), 26(3), 2-9.
Rossi, J. R., Baraldi-Artoni, S. M., Oliveira, D., Cruz, C. D., Franzo, V. S., & Sagula, A. (2005). Morphology of glandular stomach (Ventriculus glandularis) and muscular stomach (Ventriculus muscularis) of the partrigde Rhynchotus rufescens. Ciência Rural, 35, 1319-1324.
Sayrafi, R., & Aghagolzadeh, M. (2020). Histological and histochemical study of the proventriculus (Ventriculus glandularis) of common starling (Sturnus vulgaris). Anatomia Histologia Embryologia, 49(1), 105-11.
Selvan, P. S., Ushakumary, S., & Ramesh, G. (2008). Studies on the histochemistry of the proventriculus and gizzard of post‐hatch guinea fowl (Numida meleagris). International Journal of Poultry Science, 7(11), 1112-1116.
Shahrooz, R., Agh, N., Jafari, N., Kalantari, A., Jalili, R., & Karimi, A. (2018). Effects of fish oil replacement with vegetable oils in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerlings diet on growth performance and foregut histology. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 18(6), 825-832.
Udoumoh, A. F., & Ikejiobi, J. C. (2017). Morphological features of glands in the gastrointestinal tract of the African pied crow (Corvus albums). Comparative Clinical Pathology, 26(3), 585-590.
Vazhov, S. V., Bachtin, R. F., Barashkova, A. N., & Smelansky, I. E. (2013). On the Study of the Steppe Eagle in the Altai Kray, Russia. Raptors Conservation, 27, 162-171.
Zhu, L., Wang, J. J., Shi, X. D., Hu, J., & Chen, J. G. (2013). Histological observation of the stomach of the yellow-billed grosbeak. International Journal of Morphology, 31(2), 512-515.