تأثیر روشهای مختلف تولک بری بر پاسخ ایمنی و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی و تولیدمثلی مرغان تخمگذار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

    هدف از انجام این تحقیق، تأثیر روش‌های مختلف تولک‌بری بر سیستم ایمنی و تغییرات فراسنجه‌های لیپیدی و تولید‌مثلی مرغ‌های تخم‌گذار می‌باشد.  در این مطالعه از 180 قطعه مرغ تخم‌گذار سویه‌های لاین در سن 52 هفتگی با 6 تیمار و 5 تکرار و 6 قطعه مرغ در هر تکرار به مدت 12 هفته در قالب طرح کاملاً تصادفی استفاده شد.  تیمارهای مورد استفاده در این آزمایش شامل:  1- گروه محروم از غذا (حذف خوراک) 2- گروه تغذیه‌ شده با 50 درصد پودر یونجه +50 درصد جیره‌ی تخم‌گذاری 3- گروه تغذیه شده با 75 درصد پودر یونجه +25 درصد جیره تخم‌گذاری 4- گروه تغذیه شده با 100 درصد پودر یونجه 5- گروه تغذیه شده با دانه‌ی کامل جو 6- گروه تغذیه شده با جیره‌ی حاوی سطح بالای روی (روی در سطح 20 گرم در کیلوگرم جیره) بودند.  نتایج نشان دادند که غلظت تری‌گلیسیرید و HDL خون در روز 10 تولک در تیمار دانه کامل جو در مقایسه با دیگر مرغان بالاتر و غلظت کلسترول و LDL در تیمارهای دانه کامل جو، 75 و 100 درصد یونجه پایین‌تر از سایر تیمارها بود (05/0P<).  تیمار 75 درصد یونجه در روز دهم بیش‌ترین و تیمار حاوی روی در روز 28 پایین‌ترین عیار پادتن علیه SRBC را از خود نشان دادند (05/0P<).  استفاده از روش‌های مختلف تولک‌بری باعث افزایش معنی‌دار فولیکول‌های سفید در تیمار حاوی 75 درصد پودر یونجه و کاهش معنی‌دار در تیمارهای حذف خوراک و 100 درصد پودر یونجه شد (05/0P<).  نتایج این بررسی نشان داد که استفاده از سطح 75 درصد پودر یونجه و نیز دانه کامل جو تأثیر مطلوبی بر برخی فراسنجه‌های لیپیدی خون و عیار پادتن علیه SRBC در خلال دوره تولک داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات