بررسی غلظت سرمی عناصر معدنی و هورمون‌های تیروئیدی اسبچه های خزر با جیره های متفاوت غذایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی تغذیه دام ، دانشگاه گیلان

2 استادیار/ گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان

3 استادیار ، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده

    به رغم این که عناصر معدنی در هورمون‌ها، آنزیم‌ها، بافت‌ها و مایعات بدن وجود دارند، اما در بدن ساخته نمی‌شوند و باید توسط جیره‌ی غذایی تأمین شوند.  در این تحقیق هدف شناسایی مقادیر مبنای غلظت سرمی عناصر معدنی شامل کلسیم، مس، آهن، پتاسیم، منیزیم، سدیم، فسفر، گوگرد و روی و هورمون‌های تیروئیدی (T3، T4، FT3، FT4 و TSH) اسبچه‌های خزر در شرایط متفاوت تغذیه، سن، جنس و ارتباط بین آن‌ها بوده است.  این تحقیق با استفاده از 12 رأس اسبچه‌ی خزر و طرح آماری چرخشی متوازن در سه دوره‌ی آزمایشی (هر یک 56 روز، فاصله‌ی بین دوره‌ها 7 روز)، 4 تیمار (جیره‌های غذایی)، 9 تکرار در هر تیمار و 4 بلوک (ترکیب دو جنس و دو گروه سنی کم‌تر و بیش‌تر از 3 سال) اجرا شد.  تیمارها شامل استفاده از مکمل عناصر معدنی در سطوح صفر و 86/4 درصد و ماده‌ی خشک مصرفی روزانه در سطوح 50 و 100 درصد احتیاجات بود.  در انتهای دوره‌های آزمایشی از اسب‌ها نمونه‌ی خون گرفته شد.  عناصر معدنی با روش طیف سنجی نشر نوری- پلاسمای جفت شده‌ی القایی و هورمون‌های تیروئیدی به وسیله‌ی کیت‌های الایزا مخصوص اسب اندازه‌گیری شدند.  غلظت سرمی T3، T4، FT3، TSH و نسبت T3/T4 در مادیان‌ها بیش‌تر از نریان‌ها بود.  اثرات سن و جیره‌ها بر روی هورمون‌های تیروئیدی معنی‌دار نبود.  اثر جیره‌های غذایی بر غلظت سرمی مس معنی‌دار بود.  ضرایب همبستگی غلظت سرمی T3 با Ca/K (377/0) و T4 با Ca/K (331/0) قابل توجه و معنی‌دار بود.  به علت مکانیسم هموستازی بدن در حیوان سالم، به غیر از مس، غلظت سرمی سایر عناصر معدنی مورد مطالعه و غلظت سرمی هورمون‌های تیروئیدی در دوره‌های آزمایشی تحت تأثیر جیره‌های غذایی قرار نگرفتند.  همچنین نسبت‌ عناصر معدنی به یکدیگر، در مقایسه با عناصر معدنی به صورت انفرادی، همبستگی بیش‌تری با غلظت سرمی هورمون‌های تیروئیدی در اسب داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات