تعیین الگوی پروتئینی جدایه های یرسینیا راکری بدست آمده از برخی مزارع قزل آلای پرورشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد تهران شرق

2 استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 استاد دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شرق

4 دانشجوی دکترای بهداشت آبزیان دانشگاه تهران

5 دانشجو میکروبیولوژی، دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم دانشگاه تهران

چکیده

    یرسینیوزیس، یکی از بیماری‌های مهم باکتریایی در ماهیان با عامل یرسینیا راکری می‌باشد که در ایران موارد بیماری‌زایی آن رو به افزایش است.  این مطالعه با هدف جداسازی، شناسایی و تعیین الگوی پروتئینی جدایه‌های یرسینیا راکری از برخی مزارع قزل‌آلای مبتلا صورت گرفته است.  به دنبال کشت و جداسازی نمونه‌های باکتریایی از ماهیان مشکوک به یرسینیوزیس از تعداد 16 مزرعه در استان‌های مازندران، چهارمحال و بختیاری و قزوین، تعداد شش جدایه یرسینیا راکری به روش‌های فنوتیپی، بیوشیمیایی و مولکولی شناسایی گردید.  این جدایه‌ها روی محیط ژلوز خون در دمای 22 درجه‌ی سانتی‌گراد به مدت 48 ساعت کشت داده و پروتئین‌های مربوط به هر جدایه استخراج و تشابه آن‌ها با یکدیگر به روش SDS-PAGE مورد مطالعه قرار گرفت.  نتایج حاصله نشان داد که الگوی پروتئینی پنج جدایه مشابهت کاملی با یکدیگر داشته اما پروتئین‌های یک جدایه با بقیه به میزان 5 درصد تفاوت نشان ‌داد.  نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که جدایه‌های یرسینیا راکری عامل یرسینیوزیس در مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در این مناطق از همولوژی بالایی برخوردار می‌باشند که می‌تواند در معیارهای پیش‌گیری مانند ایمن‌سازی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات