مطالعه اثر افزودن کامپوزیت های زئولیت/کیتوزان و زئولیت/نانوکیتوزان به جیره غذائی ماهی قزل‌آلای-رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) بر کیفیت فیله در شرایط انجماد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانش آموخته دکترای عمومی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانشیار گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

4 استاد مرکز تحقیقات میکروبیولوژی پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

5 دانش آموخته دکترای شیلات، دانشکده شیلات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران

چکیده

    در سال­های اخیر استفاده از مواد طبیعی به شکل نانوذرات در جیره­ی غذایی آبزیان با هدف افزایش رشد و تأثیرات ایمنی و افزایش مقاومت در برابر بیماری­ها و بهبود کیفیت فیله متداول گشته­ است. در این مطالعه نیز برای نخستین بار تأثیر کامپوزیت زئولیت/کیتوزان و زئولیت/نانوکیتوزان در جیره­ی ماهی قزل­آلای­رنگین­کمان بر کیفیت فیله مدنظر قرار گرفت.  بدین منظور، شش گروه خوراک حاوی کامپوزیت­های زئولیت/نانوکیتوزان و زئولیت/کیتوزان به صورت زیر تهیه شد:  گروه کنترل (فاقد هر گونه افزودنی)، گروه Z (28/14 گرم در کیلوگرم زئولیت)، گروه Ch0/5% (5/0 گرم در کیلوگرم کیتوزان بارگذاری شده در 28/14 گرم در کیلوگرم زئولیت)، گروه Ch5% (5 گرم در کیلوگرم کیتوزان بارگذاری شده در 28/14 گرم در کیلوگرم زئولیت)، گروه NCh0/5% (5/0 گرم در کیلوگرم نانوکیتوزان بارگذاری شده در 28/14 گرم در کیلوگرم زئولیت) و گروه NCh5% (5 گرم در کیلوگرم کیتوزان بارگذاری شده در 28/14 گرم در کیلوگرم زئولیت).  خوراک­های تهیه شده به مدت 60 روز به ماهی­های با میانگین وزن 50 گرم، خورانده شدند.  در روز 60، ماهی­ها وزن کشی شده و فاکتورهای رشد مورد بررسی قرار گرفتند.  سپس پارامترهای میکروبی و شیمیایی طی دوره­ی سه ماهه و در دمای نگهداری انجماد 18- درجه­ی سانتی­گراد در فیله هر ماهی مورد سنجش قرار گرفت.  نتایج نشان داد که کارایی رشد در تمام گروه­های تیمار بهبود یافت اما رشد باکتریایی تغییری نیافت.  محصول پراکسیداسیون لیپیدی و شاخص پراکسید در فیله­های مربوط به گروه NCh5% نیز به طور معنی­داری کاهش یافت.  این مطالعه نشان داد که افزودن کامپوزیت زئولیت/نانوکیتوزان به میزان 5 گرم در کیلوگرم خوراک قادر به بهبود کیفیت فیله از نظر خصوصیات شیمیایی می­باشد.

کلیدواژه‌ها


Abdel-Tawwab, M., Razek, N. A., & Abdel-Rahman, A. M. (2019) Immunostimulatory effect of dietary chitosan nanoparticles on the performance of Nile tilapia, Oreochromis niloticus (L.), Fish and Shellfish immunology 88: 254-258.
Bangun, H., Tandiono, S., & Arianto, A. (2018) Preparation and evaluation of chitosan-tripolyphosphate nanoparticles suspension as an antibacterial agent. Journal of Applied Pharmaceutical Science 8(12): 147-156.
Behra, T., & Swain, p. (2013). Alginate-chitosan-PLGA composite microspheres induce both innate and adaptive immune response through parental immunization in fish. Fish and Shellfish Immunology 35(3): 785-791.
Dananjaya, S. H. S.; Godahewa, G. L.; Lee, Y.; Cho, J., & DeZoysa, M. (2014). Chitosan silver nano composites (CagNCs) as antibacterial agent againts fish pathogenic Edwardsiella tarda. Journal of Veterinary Clinics 6(31): 502-506.
Dananjaya, S. H. S.; Godahewa, G. I.; Jayasooriya, R. G. P. T., & Lee, J. (2016). Antimicrobial effect of chitosan silver nano composites (CagNCs) on fish pathogenic Aliivibrio(vibrio) salmonicida. Aquaculture 450: 422-430.
Duan, J.; Park, S. I.; Daeschel, M. A., & Zhao, Y. (2007). Antimicrobial chitosan-lysozyme (CL) films and coating for enhancing microbial safety of Mozzarella cheese. Journal of Food Science 72(9): 355-362.
Ergan, H. R. S., & Krik Sawyer, R. (1981). Pearson’s Chemical analysis of Food. (8th Edition). Churchill Livingston. London. Pp: 531-536.
Fan, W.; Sun, J.; Chen, Y.; Qiu, J.; Zhang, Y., & Chi, Y. (2009). Effects of chitosan coating on quality and shelf life of silver carp during frozen storage. Food Chemistry 115: 66-70.
Hamidian, G., Zirak, K., Sheikhzadeh, N., Oushani, A. K., Shabanzadeh, S., & Divband, B. (2018). Intestinal histology and stereology in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) administrated with nanochitosan/zeolite and chitosan/zeolite composites. Aquaculture Research 49(5): 1803-1815.
Hassanzadeh, P.; Tajik, H., & Razavi Rohani, M. (2011). Application of chitosan edible coating containing grape seed extract on the quality and shelf life of refrigerated chicken meat. Journal of Food Industry Research 21(4): 467-482.
Heidarieh, M.; Mirvaghefi, A. R.; Akbari, M.; Farahmand, H.; Shekhzadeh, N.; Shahbazfar, A. A.et al. (2012). Effect of dietary ergosan on growth performance,digestive enzyme,intestinal histology,hematological paramenters and body composition of rainbow trout. Fish Physiology and Biochemistry 38(4): 1169-1174.
Hua, X. M.; Zhou, H. Q.; Zhang, Y. F., & Zhou, H. (2005). Effect of dietary suplemental chitosan and probiotics on growth and some digestive enzyme activities in juvenile Fugu obscurus. Acta Hydrobiologica Sinica 29: 299-305.
Huang, K. S.; sheu, Y. R., & Chao, I. C. (2009). preparation and properties of Nanochitosan. Polymer-plastic Technoligy And Engineering 12: 1239-1243.
Khodanazary, A.; Boldaji, F.; Tatar, A., & Dastar, B. (2013). Effects of Dietary Zeolite and Perlite Supplementations on Growth and Nutrient Utilization Performance, and Some Serum Variables in Common Carp, (Cyprinus carpio). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 13(3): 495-501.
Kim, S. Y.; Jeong, S. M.; Park, W. P.; Nam, K. C.; Ahn, D. U., & Lee, S. C. (2006). Effects of heating conditions of grape seeds on the antioxidant activity of grape seed extracts. Food chemistry 97(3): 472-479.
Luis, A. I. S., Ramos Campos, E. V., De Oliveira, J. L., & Fraceto, L. F. (2019) Trends in aquaculture sciences: from now to use of nanotechnology for disease control. Reviews in Aquaculture 11: 119-132.
Md, S.; Khan, R. A.; Mustafa, G.; Chuttani, K.; Baboota, S.; Shahni, J. K., & Ali, J. (2013). Bromocriptine Loaded chitosan nanoparticles intended for direct nose to brain. pharmacodynamic, pharmacokinetic and Scintigraphy study in mice model.European. Journal of Pharmaceutical Science 48(3): 393-405.
Obradovic, S.; Adamovic, M.; Vukasinovic, M.; Jovanovic, R., & Levic, J. (2006). The application effects  of natural zeolite in feed and water on production results of Oncorhynchus Mykiss (Walbaum). Romanian Biotechnological Letters 11(6): 3005-3013.
Paritova, A.; Sarsembayeva, N.; Łozowicka, B.; Maulanov, A.; Kuzembekova, G.; Abzhalieva, A., & Kaczyński, P. (2013). The influence of chankanay zeolites as feed additives on the chemical biochemical and histological profile of the rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Journal of Aquaculture Research and Development 5(1): 1-8.
Paul, J. P., & Sharmila Jesline, J. W. (2013). Development of chitosan based active film to extend the shelf life of minimally processed Fish. International Journal of Research in Engineering and Technology 1(5): 15-22.
Pikul, J.; Leszczynski, D. E., & Kummerow, F. A. (1989). Evaluation of three modified TBA methods for measuring lipid oxidation in chicken meat. Journal of. Agricultural and Food Chemistry 37(5): 1309-1313.
Shahidi, F., & Abuzaytoun, R. (2005). Chitin,Chitosan, and Co-products: chemistry, production,application and health effects. Advances in food and Nutrition Research 49: 93-135.
Sheikhzadeh, N.; Kuchaki, M.; Mehregan, M.; Tayefi Nasrabadi, H.; Divband, B.; Khataminan, M.; Khani Oushani, A., & Shabanzadeh, S. (2017). Influence of nanochitosan/zeolite composite on growth performance, digestive enzymes and serum biochemical parameters in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture Research 48(12): 5955-5964.
Speck, M. L. (1992) Compendium of methods for the microbiological examination of foods, 3rd ed. American Public Health Association, Washington, DC.
Suprayitno, E. (2018). The influence of fish mortality on the freshness of fish. International Journal of research granthaalayah 6(2): 2394-3629
Tsai, G. J.; Su, W. H., & Chen, H. C. L. (2002). Antimicrobial activity of shrimp chitin and chitosan from different treatment and applications of fish preservation. Fisheries Science 68(1): 170-177
Vasconez, M. B.; Flores, S. K.; Campson, C. A.; Alvarado, J., & Gerschenson, L. N. (2009). Antimicrobial activity and  physical properties of chitosan-tapioca starch based edible films and coating. Food research international 42(7): 762-769.
Wang, Y., & Li, J. (2011). Effects of chitosan nanoparticles on survival,growth and meat quality of tilapia,Oreochromis nilotica. Nanotoxicology 5(3): 425-431.
Wang, Y.; Liu, L.; Zhou, J., & Ruan, X. (2015). Effect of chitosan nanoparticles coating on the quality changes of postharvest whiteleg shrimp, Litopenaeus vannamei,during storage at 4 C. Food and Bioprocess Technoligy 8(4): 907-915.
Yingyuad, S.; Ruamsin, S.; Reekprkhon, D.; Douglas, S.; Pongamphai, S., & Siripatrawan, U. (2006). Effect of chitosan coating and vacuum packaging on the quality of refrigerated grilled pork. Packaging Technology and Science 19(3): 149-157.
 Zaki, M. A., Salem, M., Gaber, M., & Nour, A. M. (2015). Effect of Chitosan Supplemented Diet on Survival, Growth, Feed Utilization, Body Composition & Histology of Sea Bass (Dicentrarchus labrax). World Journal of Engineering and Technology 3: 38-47.
Zarei, M., Ramezani, Z., Tavasoly, S. E., & Chadorbaf, M. (2015). Coating effects of orange and pomegranate peel extracts combined with chitosan nanoparticles on the quality of refrigerated silver carp fillets. Food processing and Preservation 39: 2180-2187.