تاثیر مکمل خوراکی 25- هیدروکسی ویتامین D3 و بولوس کلرید‌ کلسیم بر سطح کلسیم، فسفر و منیزیم گاوهای شیری هلشتاین چند شکم‌زا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای تخصصی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشیار گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

    هیپوکلسمی اختلالی متابولیک در گاوهای شیری بوده که با افزایش شیوع چندین بیماری در اوایل دوره­ی شیردهی در ارتباط است.  هدف این مطالعه تعیین مؤثر بودن تجویز مکمل 25- هیدروکسی ویتامین D3  قبل از زایش و تجویز بولوس کلرید کلسیم پس از زایش در مقایسه با استفاده از بولوس کلرید کلسیم به تنهایی در گاوهایی که جیره­ی اسیدوژنیک در اواخر آبستنی دریافت می­کنند می­باشد.  دویست و چهل رأس گاو هلشتاین چند شکم­زا در سه گروه 80 تایی تقسیم شدند.  گروه اول از حداکثر 5 روز قبل از زایمان تا زمان زایمان روزانه یک کپسول 3 میلی­گرمی 25- هیدروکسی ویتامین D3 دریافت نمودند و در زمان زایمان و 12 ساعت پس از آن بولوس حاوی 50 گرم کلرید­کلسیم دریافت ­کردند.  گروه دوم فقط بولوس حاوی 50 گرم کلریدکلسیم را در زمان زایمان و 12 ساعت پس از آن دریافت نمودند.  گروه سوم تنها با جیره­ی اسیدوژنیک تغذیه شدند.  میزان کلسیم، فسفر و منیزیم سرم با روش­های معمول آزمایشگاهی و میزان 25- هیدروکسی ویتامین D3 با روش HPLC اندازه­گیری شدند.  نتایج نشان داد میزان 25- هیدروکسی ویتامین D3 سرم در گروه اول به صورت معنی­داری پس از خوراندن کپسول ویتامین D3 افزایش یافت.  سطح سرمی کلسیم قبل زایمان در گروه اول نسبت به گروه دوم و سوم یک افزایش معنی­داری داشت و پس از زایمان میزان آن در گروه اول و دوم نسبت به گروه سوم بالاتر بود.  مقادیر فسفر در زمان­های مختلف معنی دار بود.  اما تحت تأثیر اثر متقابل گروه و زمان قرار نگرفت.  تغییرات سرمی منیزیم در زمان­های مختلف اثرات معنی­دار نشان داد اما تحت تأثیر گروه­های مختلف قرار نگرفت.  این مطالعه نشان داد که تجویز 3 میلی­گرم 25- هیدروکسی ویتامین D3 به مدت حداکثر 5 روز قبل از زایمان در بهبود هومئوستاز کلسیم مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


Chamberlin, W. G., Middleton, J. R., Spain, J. N., Johnson, G. C., Ellersieck, M. R., & Pithua, P. (2013). Subclinical hypocalcemia, plasma biochemical parameters, lipid metabolism, postpartum disease, and fertility in postparturient dairy cows. Journal of dairy science 96(11): 7001-7013.
Charbonneau, E., Pellerin, D., & Oetzel, G. R. (2006). Impact of lowering dietary cation-anion difference in nonlactating dairy cows: A meta-analysis. Journal of Dairy Science 89(2): 537-548.
Constable, P.D., Hinchcliff. K.W., Done, S.H., Grunberg, W. (2017). Metabolic and Endocrine Diseases, In: Veterinary Medicine, 11th ed., W.B. Saunders, London, Pp: 1675-1690.
Faramarzian, K., Haji, H. M., Nouri, M., Mohebbi, F. M., & Shahriari, A. (2017). Evaluation of clinical and subclinical hypocalcemia in primiparous and multiparous cows consumed limited calcium and phosphorus diet in close up period. Iranian Journal of Ruminants Health Research 1(1): 49-59.
Farnia, S. A., Rasooli, A., Nouri, M., Shahryari, A., Bakhtiary, M. K., & Constable, P. D. (2018). Effect of postparturient oral calcium administration on serum total calcium concentration in Holstein cows fed diets of different dietary cation-anion difference in late gestation. Research in Veterinary Science 117: 118-124.
Goff, J. P. (2000). Pathophysiology of calcium and phosphorus disorders. Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice 16(2): 319-337.
Goff, J. P. (2006). Macromineral physiology and application to the feeding of the dairy cow for prevention of milk fever and other periparturient mineral disorders. Animal Feed Science and Technology 126(3-4): 237-257.
Goff, J. A., & Horst, R. L. (1993). Oral administration of calcium salts for treatment of hypocalcemia in cattle. Journal of Dairy Science 76(1): 101-108.
Goff, J. P., Horst, R. L., Mueller, F. J., Miller, J. K., Kiess, G. A., & Dowlen, H. H. (1991). Addition of chloride to a prepartal diet high in cations increases 1, 25-dihydroxyvitamin D response to hypocalcemia preventing milk fever. Journal of dairy science 74(11): 3863-3871.
Goff, J. P. (2008). The monitoring, prevention, and treatment of milk fever and subclinical hypocalcemia in dairy cows. The Veterinary journal 176(1): 50-57.
Goff, J. P. (2014). "Calcium and magnesium disorders." Veterinary Clinical North American Food Animal Practice 30(2): 359-381, vi.
Goff, J. P., & Koszewski, N. J. (2018). Comparison of 0.46% calcium diets with and without added anions with a 0.7% calcium anionic diet as a means to reduce periparturient hypocalcemia. Journal of Dairy Science 101(6): 5033-5045.
Grünberg, W., Donkin, S. S., & Constable, P. D. (2011). Periparturient effects of feeding a low dietary cation-anion difference diet on acid-base, calcium, and phosphorus homeostasis and on intravenous glucose tolerance test in high-producing dairy cows. Journal of Dairy Science 94(2): 727-745.
Grünberg, W. (2014). Treatment of phosphorus balance disorders. Veterinary Clinics: Food Animal Practice 30(2): 383-408.
Guo, J., Jones, A. K., Givens, D. I., Lovegrove, J. A., & Kliem, K. E. (2018). Effect of dietary vitamin D3 and 25-hydroxyvitamin D3 supplementation on plasma and milk 25-hydroxyvitamin D3 concentration in dairy cows. Journal of dairy science 101(4): 3545-3553.
Horst, R. L., Goff, J. P., & Reinhardt, T. A. (1994). Calcium and Vitamin D Metabolism in the Dairy Cow1. Journal of Dairy Science 77(7): 1936-1951.
Jawor, P. E., Huzzey, J. M., LeBlanc, S. J., & Von Keyserlingk, M. A. G. (2012). Associations of subclinical hypocalcemia at calving with milk yield, and feeding, drinking, and standing behaviors around parturition in Holstein cows. Journal of dairy science 95(3): 1240-1248.
Kimura, K., Reinhardt, T. A., & Goff, J. P. (2006). Parturition and hypocalcemia blunts calcium signals in immune cells of dairy cattle. Journal of dairy science: 89(7): 2588-2595.
Lean, I. J., DeGaris, P. J., McNeil, D. M., & Block, E. (2006). Hypocalcemia in dairy cows: meta-analysis and dietary cation anion difference theory revisited. Journal of dairy science 89(2): 669-684.
Lean, I. J., Van Saun, R., & DeGaris, P. J. (2013). Mineral and antioxidant management of transition dairy cows. Veterinary Clinics: Food Animal Practice 29(2): 367-386.
Leno, B. M., LaCount, S. E., Ryan, C. M., Briggs, D., Crombie, M., & Overton, T. R. (2017). The effect of source of supplemental dietary calcium and magnesium in the peripartum period, and level of dietary magnesium postpartum, on mineral status, performance, and energy metabolites in multiparous Holstein cows. Journal of Dairy Science 100(9): 7183-7197.
Martinez, N., Sinedino, L. D. P., Bisinotto, R. S., Daetz, R., Lopera, C., Risco, C. A., ... & Santos, J. E. P. (2016). Effects of oral calcium supplementation on mineral and acid-base status, energy metabolites, and health of postpartum dairy cows. Journal of Dairy Science 99(10): 8397-8416.
Martinez, N., Sinedino, L. D. P., Bisinotto, R. S., Ribeiro, E. S., Gomes, G. C., Lima, F. S., ... & Driver, J. P. (2014). Effect of induced subclinical hypocalcemia on physiological responses and neutrophil function in dairy cows. Journal of Dairy Science 97(2): 874-887.
Martinez, N., Rodney, R. M., Block, E., Hernandez, L. L., Nelson, C. D., Lean, I. J., & Santos, J. E. P. (2018). Effects of prepartum dietary cation-anion difference and source of vitamin D in dairy cows: Health and reproductive responses. Journal of dairy science 101(3): 2563-2578.
Martinez, N., Risco, C. A., Lima, F. S., Bisinotto, R. S., Greco, L. F., Ribeiro, E. S., ... & Santos, J. E. P. (2012). Evaluation of peripartal calcium status, energetic profile, and neutrophil function in dairy cows at low or high risk of developing uterine disease. Journal of dairy science 95(12): 7158-7172.
Moore, S. J., VandeHaar, M. J., Sharma, B. K., Pilbeam, T. E., Beede, D. K., Bucholtz, H. F., ... & Goff, J. P. (2000). Effects of altering dietary cation-anion difference on calcium and energy metabolism in peripartum cows. Journal of Dairy Science 83(9): 2095-2104.
Oetzel, G. R., Olson, J. D., Curtis, C. R., & Fettman, M. J. (1988). Ammonium chloride and ammonium sulfate for prevention of parturient paresis in dairy cows. Journal of Dairy Science 71(12): 3302-3309.
Oetzel, G. R. (2000). Management of dry cows for the prevention of milk fever and other mineral disorders. Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice 16(2): 369-386.
Oetzel, G. R. (2013). Oral calcium supplementation in peripartum dairy cows. Veterinary Clinics of North America, Food Animal Practice 29(2): 447-455.
Peek, S.F.; Divers, T.J (2018). Metabolic Diseases, In: Rebhun’s Diseases of Dairy Cattle, 3rd ed. Pp 722-727.
Pinedo, P., Velez, J., Solano, G., Rodriguez, N., Naves, J., Schuenemann, G. M., & Risco, C. (2017). Effect of oral calcium administration on the cure and reproductive performance of Holstein cows diagnosed with puerperal metritis. Journal of dairy science 100(4): 2917-2927.
Reinhardt, T. A., Lippolis, J. D., McCluskey, B. J., Goff, J. P., & Horst, R. L. (2011). Prevalence of subclinical hypocalcemia in dairy herds. The Veterinary Journal 188(1): 122-124.
Rodney, R. M., Martinez, N. P., Celi, P., Block, E., Thomson, P. C., Wijffels, G., ... & Lean, I. J. (2018). Associations between bone and energy metabolism in cows fed diets differing in level of dietary cation-anion difference and supplemented with cholecalciferol or calcidiol. Journal of Dairy Science 101(7): 6581-6601.
 
Rodríguez, E. M., Arís, A., & Bach, A. (2017). Associations between subclinical hypocalcemia and postparturient diseases in dairy cows. Journal of dairy science 100(9): 7427-7434.
Sampson, J. D., Spain, J. N., Jones, C., & Carstensen, L. (2009). Effects of calcium chloride and calcium sulfate in an oral bolus given as a supplement to postpartum dairy cows. Veterinary Therapeutics: Research in Applied Veterinary Medicine 10(3): 131-139.
Taylor, M. S., Knowlton, K. F., McGilliard, M. L., Seymour, W. M., & Herbein, J. H. (2008). Blood mineral, hormone, and osteocalcin responses of multiparous Jersey cows to an oral dose of 25-hydroxyvitamin D3 or vitamin D3 before parturition. Journal of Dairy Science 91(6): 2408-2416.
Valldecabres, A., Pires, J. A. A., & Silva-Del-Río, N. (2018). Effect of prophylactic oral calcium supplementation on postpartum mineral status and markers of energy balance of multiparous Jersey cows. Journal of Dairy Science 101(5): 4460-4472.
Weiss, W. P., Azem, E., Steinberg, W., & Reinhardt, T. A. (2015). Effect of feeding 25-hydroxyvitamin D3 with a negative cation-anion difference diet on calcium and vitamin D status of periparturient cows and their calves. Journal of Dairy Science 98(8): 5588-5600.
Wilkens, M. R., Oberheide, I., Schröder, B., Azem, E., Steinberg, W., & Breves, G. (2012). Influence of the combination of 25-hydroxyvitamin D3 and a diet negative in cation-anion difference on peripartal calcium homeostasis of dairy cows. Journal of Dairy Science 95(1): 151-164.
Wu, W. X., Liu, J. X., Xu, G. Z., & Ye, J. A. (2008). Calcium homeostasis, acid–base balance, and health status in periparturient Holstein cows fed diets with low cation–anion difference. Livestock Science 117(1): 7-14.