تأثیر تزریق hCG در روزهای مختلف پس از جفت‌گیری بر عملکرد تولیدمثلی و غلظت پروژسترون سرم میش‌های ترکی‌قشقایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه یاسوج ، یاسوج، ایران

2 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

    در این مطالعه تأثیر زمان‌های مختلف تزریق hCG بر عملکرد تولیدمثلی و غلظت پروژسترون سرم میش‌های ترکی‌قشقایی سوپراووله شده با eCG در فصل پاییز بررسی شد.  با استفاده از اسفنج‌های پروژسترون‌دار برای یک دوره­ی 12 روزه، چرخه­ی فحلی میش‌ها (60=n، 2 تا 3 ساله و میانگین وزنی 9/1±52 کیلوگرم) همزمان شد و یک روز قبل از برداشت اسفنج‌ها، 600 واحد بین‌المللی eCG به آن‌ها تزریق گردید.  سپس میش‌ها بر اساس عدم دریافت hCG (شاهد) یا دریافت آن در روزهای یک، هفت و 12 بعد از فحلی، به چهار گروه تقسیم شدند.  نتایج نشان داد که بین گروه‌های مختلف از لحاظ تعداد میش زایمان کرده و نرخ بره‌زایی تفاوت معنی‌داری وجود نداشت، ولی بیش­ترین میزان این فراسنجه‌ها در گروه دریافت‌کننده‌ی hCG در روز هفت مشاهده شد.  اختلاف میزان فکاندیتی بین گروه‌های مختلف تیماری تمایل به معنی‌داری داشت و این فراسنجه در گروه دریافت‌کننده‌ی hCG در روز هفت پس از جفت‌گیری نسبت به سایر گروه‌ها بالاتر بود.  نتایج نشان داد که غلظت پروژسترون سرم در میش‌های آبستن، زایمان کرده، تک‌قلوزا و چندقلوزا در گروه‌های آزمایشی دریافت‌کننده‌ی hCG به طور معنی‌داری بیش­تر از میش‌های شاهد بود، ولی بین گروه‌های مختلف دریافت‌کننده‌ی hCG، اختلاف معنی‌داری وجود نداشت.  به طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که تزریق hCG طی روزهای مختلف بعد از جفت‌گیری موجب افزایش غلظت پروژسترون سرمی نسبت به گروه شاهد گردید و میزان فکاندیتی (نرخ بره‌زایی) در گروه دریافت‌کننده‌ی hCG در روز هفت پس از جفت‌گیری در مقایسه با سایر گروه‌ها بالاتر بود.

کلیدواژه‌ها


Afri-Bouzebda, F., Lamraoui, R., Bouzebda, Z., Chacha, F., & Gherissi, D. E. (2015). Effects of GnRH or hCG on Ovarian Response in PMSG-Superovulated Ouled Djellal Ewes (Algeria). Global Veterinaria 15: 498-505.
Antoniazzi, A. Q., Webb, B. T., Romero, J. J., Ashley, R. L., Smirnova, N. P., Henkes, L. E. et al. (2013). Endocrine delivery of interferon tau protects the corpus luteum from prostaglandin F2 alpha-induced luteolysis in ewes. Biology of Reproduction 88: 1-12.
Barrett, D. M., Bartlewski, P. M., Batista-Arteaga, M., Symington, A., & Rawlings, N. C. (2004). Ultrasound and endocrine evaluation of the ovarian response to a single dose of 500 IU eCG following a 12-day treatment with progestagen-releasing intravaginal sponges in the breeding and non-breeding season in ewes. Theriogenology 61(2-3): 311-327.
Catalano, R., Teruel, M., Gonzalez, C., Williams, S., Videla-Dorna, I., & Callejasa, S. (2015). Reproductive performance of ewe lambs in non-breedingseason exposed to hCG at day 12 post mating. Small Ruminant Research 124: 63-67.
Cavalcanti, A. D. S., Brandao, F. Z., Nogueira, L. A. G., & Fonseca, J. F. D. (2012). Effects of GnRH administration on ovulation and fertility in ewes subjected to estrous synchronization. Revista Brasileira de Zootecnia 41(6): 1412-1418.
Coleson, M. P. T., Sanchez, N. S., Ashley, A. K., Ross, T. T., & Ashley, R. L. (2015). Human chorionic gonadotropin increases serum progesterone, number of corpora lutea and angiogenic factors in pregnant sheep. Reproduction 150(1): 43-52.
Fernandez, J., Bruno-Galarraga, M. M., Soto, A. T., de la Sota, R. L., Cueto, M. I., Lacau, I. M. et al. (2018). Hormonal therapeutic strategy on the induction of accessory corpora lutea in relation to follicle size and on the increase of progesterone in sheep. Theriogenology 105: 184-188.
Fernandez, J., Bruno-Galarraga, M. M., Soto, A. T., de la Sota, R. L., Cueto, M. I., Lacau-Mengido, I. M. et al. (2019). Effect of GnRH or hCG administration on Day 4 post insemination on reproductive performance in Merino sheep of North Patagonia. Theriogenology 126: 63-67.
Habibizad, J., & Meamar, M. (2017). The effects of different eCG doses on reproductive performance of Torki-Ghashghaei ewes in autumn season. Journal of Ruminant Research 5(3): 57-68. (In Persian)
Habibizad, J., Riasi, A., Kohram, H., & Rahmani, H. R. (2015). Effect of feeding greater amounts of dietary energy for ashort-term with or without eCG injection on reproductive performance, serum metabolites and hormones in ewes. Animal Reproduction Science 160: 82-89.
Hashem, N. M., El-Azrak, K. M., Nour El-Din, A. N. M., Taha, T. A., & Salem, M. H. (2015). Effect of GnRH treatment on ovarian activity and reproductive performance of low-prolific Rahmani ewes. Theriogenology 83(2): 192-198.
Ishida, N., Okada, M., Sebata, K., Minato, M., & Fukui, Y. (1999). Effects of GnRH and hCG treatments for enhancing corpus luteum function to increase lambing rate of ewes artificially inseminated during the non-breeding season. Journal of Reproduction and Development 45(1): 73-79.
Kaya, S., Kacar, C., Kaya, D., & Aslan, S. (2013). The effectiveness of supplemental administration of progesterone with GnRH, hCG and PGF2α on the fertility of tuj sheep during the non-breeding season. Small Ruminant Research 113(2-3): 365-370.
Khan, T. H., Beck, N. F. G., & Khalid, M. (2009). The effect of hCG treatment on Day 12 post-mating on ovarian function and reproductive performance of ewes and ewe lambs. Animal Reproduction Science 116(1-2): 162-168.
Nancarrow, C. D. (1994). Embryonic mortality in the ewe and doe. In: Zavy, M.T., Geisart, R.D. (Eds.), Embryonic Mortality in Domestic Species. CRC Press, London, Pp: 79-97.
Pendleton, R. J., Youngs, C. R., Rorie, R. W., Pool, S. H., Memon, M.A. & Godke, R. A. (1992). Follicle stimulating hormone versus pregnant mare serum gonadotropin for superovulation of dairy goats. Small Ruminant Research 8(3): 217-224.
Quintero, J., Olguin, H., Quezada, A., Janacua, H., Rivas, R., & Macias, U. (2015). Effect of hCG application on day 12 post-mating on the reproductive efficiency and plasmatic concentrations of progesterone in hair ewes. Cuban. Journal of Agricultural Science 49(4): 487-490.