آنتروتوکسمی در گوسفندان منطقه اهواز؛ مطالعه پاتولوژی، باکتریولوژی، سرولوژی و مولکولی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای تخصصی پاتولوژی، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استاد گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

    تیپ D کلستریدیوم پرفرینجنس، عامل بیماری حاد و کشنده­ای به نام آنتروتوکسمی بوده که غالباً گوسفند و بز را درگیر می­کند.  هدف از این مطالعه، ارزیابی جنبه­های پاتولوژی، باکتریولوژی، سرولوژی و مولکولی این بیماری در گوسفندان منطقه­ی اهواز بوده است.  بدین منظور در فاصله­ی زمانی 23 ماهه،20 رأس گوسفند مشکوک به آنتروتوکسمی، (بر پایه­ی اطلاعات بالینی) به طور معمول کالبدگشایی شده و نمونه­های لازم از آن­ها جهت آزمایش­های بعدی اخذ گردید.  در 50 درصد از دام­ها مرگ ناگهانی به عنوان بارزترین یافته­ی بالینی گزارش شده بود.  معمول­ترین نشانه­های آسیب­شناسی مشاهده شده در حیوانات مزبور خون­ریزی اندوکارد (70 درصد)، پنومونی بینابینی (65 درصد)، ادم و خون­ریزی مغزی (60 درصد) و نکروز حاد لوله­ای (65 درصد) بود.  علاوه بر این در 50 درصد از دام­های مزبور، گلوکوزاوری نیز به اثبات رسید.  بررسی­های معمول باکتریولوژیک بر روی محتویات روده، نشان­دهنده­ی جداسازی 6 جدایه مشکوک به کلستریدیوم پرفرینجنس بود که بر پایه­ی یافته­های PCR، 4 جدایه تیپ A و 1 جدایه از هر یک از تیپ­های C و D بودند.  تشخیص توکسین در محتویات روده با استفاده از آزمون الایزای غیرمستقیم صورت پذیرفت که نتایج آن با یافته­های PCR هم­خوانی داشت.  با فرض ضایعات مغزی و گلوکوزاوری به عنوان شاخص آنتروتوکسمی تیپ D، وقوع آنتروتوکسمی در حداقل 50 درصد نمونه­ها مورد گمان است که البته با یافته­های دیگر آزمون­ها، هم­خوانی نداشت.  یافته­های این مطالعه نشان­دهنده­ی اهمیت تازه بودن نمونه­ها در نتایج آزمون­های قابل استفاده برای ردیابی کلستریدیوم پرفرینجنس و توکسین­های آن، است.  همچنین با توجه به سابقه­ی واکسیناسیون در اغلب حیوانات مورد مطالعه، رعایت اصول واکسیناسیون در دامداری­های محلی مورد تردید است.

کلیدواژه‌ها


Ahsani, M.R., Mohammadabadi, M.R., & Shamsaddini, M.B. (2010). Clostridium perfringens isolate typing by multiplex PCR.  The Journal of Venomous Animals and Toxins including Tropical Diseases 16(4): 573-578.
Ausubel, F.M., Brent, R., Kingstone, R.E., Moore, D.D., Seidman, J.G., Smith, J. A., et al. (2002). Short protocols in molecular biology (5th Edition). John Wiley and Sons. New York. Pp: 1-15.
Bryan, M., Finola, L., Marie Ann, C., & Doris, M. (2013). Clinical veterinary microbiology (2nd Edition). Mosby Elsevier. London. Pp: 105-120.
Bullen, J.J., & Scarisbrick, R. (1957).  Enterotoxaemia of sheep: experimental reproduction of the disease. The Journal of Pathology and Bacteriology 73: 495-509.
De la Rosa, C., Hogue, D.E., & Thonney, M.L. (1997). Vaccination schedules to raise antibody concentration against epsilon-toxin of Clostridium perfringens in ewes and their triplet lambs. Journal of Animal Science 75(9): 2328-2334.
Fayez, M.M., Al Musallam, A., Al Marzoog, A., & Suleiman, M.B. (2013). Prevalence and toxinotyping of the toxigenic Clostridium perfringens in sheep with suspected enterotoxemia. Nature and Science Journal 11(8): 5-21.
Filho, E.J.F., Carvalho, A.U., Assis, R.A., Lobato, F.F., Rachid, M.A., Carvalho, A.A., et al. (2009). Clinicopathologicfeatures of experimental Clostridium perfringenstype D enterotoxemia in cattle. Veterinary Pathology 46: 1213-1220.
Gardner, D.E. (1973). Pathology of Clostridium welchii type D enterotoxemia basis of the hyperglycemic response. Journal of Comparative Pathology 83(4): 525-529.
Gharibi, D., Ghorbanpour, M., Haji Hajikolaei, M.R., & MahmoudiKohi, Z. (2017). Typing of Clostridium perfringens isolates from sheep in Ahvaz. Iranian Veterinary Journal 13(3): 75-86. (Inpersian)
Hadimli, H.H., Erganis, O., Sayin, Z., & Aras, Z. (2012). Toxinotyping of C. perfringens isolates by ELISA and PCR from lambs suspected of enterotoxemia. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 36: 409-415.
Hamad, M.A., Habra, A., & Allouz, A.K. (2010). Biotyping of Clostridium perfringens strains isolated from enterotoxemia cases in sheep using ELISA technique. Iraqi Journal of Veterinary Sciences 17-24.
Heikinheimo, A., & Korkeala, H. (2005). Multiplex PCR assay for toxinotyping Clostridium Perfringens isolated from Finnish broiler chickens. Letters in Applied Microbiology 40: 407-4011.
Jabbari, A.R., Afshari Far, S., Esmaelizad, M., PilehchianLangroudi, R., MoosawiShooshtari, M., & AbdolmohammadiKhiav, L. (2011). Molecular typing of toxigenic Clostridium perfringens isolated from sheep in Iran. Archives of Razi Institute 66(2): 81-86.
Kalender, R., Ertas, H.B., Cetinkaya, B., Muz, A., Arsalan, N., & Kilic, A. (2005). Typing of isolates of Clostridium perfringens from healthy and diseased sheep by multiplex PCR.Veterinarni Medicina 50(10): 439-442.
Markey, B.K., Leonard, F., Archambault, M. Cullinane, A., & Maguire. D. (2013). Clinical Veterinary Microbiology (2nd Edition). Mosby Elsevier. China, Pp: 215-238.
Pilechian, R. (2013). Molecular biology of Clostridium perfringens focusing on epsilon and beta toxin genes. Journal of Veterinary Laboratory Research 5: 5-19. (In Persian).
Pooladgar, A.R., Loni, R., Heidari, R., Pilechian Langrudi, R., & Ghaemmaghami, S.h. (2014). Detection and determination of various types of Clostridiumperfringens in sheep and goat by culture and ELISA method in Khuzestan Province. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences 5(1): 32-4.
Quinn, P.I., Carter, M.E., Markey, B., & Carter, G.R. (2013). Clinical Veterinary Microbiology. Vol 1, (2nd Edition), Mosbey. Pp: 191-208.
Rood, J.I., & Cole, S.T. (1991). Molecular genetics and pathogenesis of Clostridium perfringens. Microbiological Reviews 55: 621-648.
Songer, J.G. (1996). Clostridial enteric diseases of domestic animals.Clinical Microbiology Reviews 9: 216-234.
Uzal, F.A. (2004). Diagnosis of Clostridium perfringens intestinal infection in sheep and goats.Anaerobe, 10: 135-143.
Uzal, F.A., Plattner, B.L., & Hostetter, J. M. (2016). Alimentary system. in: Maxie(ed) ،JubbKennedy&Palmers. Pathology of Domestic Animals (6th ed., 189). Edinburgh: Elsevier.
Uzal, F.A., & Songer, J.G. (2008). Diagnosis of Clostridium perfringens intestinal infections in sheep and goats.  Journal of Veterinary Diagnostic Investigation 20: 253-265.
Uzal, F.A., & Kelly, W.R. (1998). Experimental Clostridium perfringens type D enterotoxemia in goats. Veterinary Pathology 35: 132-140.
Uzal, F.A., Kelly, W.R., Morris, W.E., Bermudez, J., & Biason, M. (2004). The pathology of experimental Clostridium perfringens type D enterotoxemia in sheep. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation 16: 403-411.
Wen, Q., & McClane, B.A. (2004). Detection of enterotoxigenicClostridium Perfringens type A isolates in American retail foods. Applied and environmental microbiology 70(5): 2685-91.