سنجش میزان تجمع زیستی عناصر سنگین در بافت عضله ماهی اسبله (Silurus glanis Linnaeus, 1758) رودخانه سیاه درویشان (استان گیلان، ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران

2 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران

چکیده

    عناصر سنگین به لحاظ زیستی دارای ماهیت تخریب ناپذیری می­باشند که تجمع میزان زیادی از غلظت آن­ها در بافت موجودات آبزی، تهدیدی برای آبزیان و همچنین انسان­ها محسوب می­گردند.  بنابراین پژوهش حاضر با هدف اندازه­گیری میزان و ترتیب غلظت عنصرهای تجمع یافته در بافت عضله­ی ماهی اسبله رودخانه­ی سیاه درویشان به عنوان یکی از گونه ماهیان دارای اهمیت بالای اقتصادی و همچنین تعیین میزان سلامت بهداشتی آن جهت تغذیه­ی انسانی، به انجام رسیده است.  در تحقیق کنونی، مقدار غلظت یازده عنصر (آرسنیک، کادمیوم، کروم، مس، آهن، جیوه، منگنز، نیکل، سرب، سلنیوم و روی) در بافت عضله­ی 20 عدد ماهی اسبله (Silurus glanis) صید گردیده به وسیله­ی تور پرتابی سالیک از رودخانه­ی سیاه درویشان استان گیلان در تابستان سال 95 پس از به کارگیری روش هضم بسته در دستگاه هضم کننده­ی مایکروویو CEM، توسط دستگاه طیف سنجی جذب اتمی Varian اندازه­گیری و بررسی شدند.  مقدار کم­ترین و بیش­ترین عنصرهای تجمع یافته به ترتیب:  روی 74/28-95/30، آهن 75/23-41/26، مس 33/6-61/7، منگنز 58/2-11/3، سرب 55/0-63/0، کادمیوم 44/0-52/0، سلنیوم 37/0-42/0، آرسنیک 36/0-43/0، کروم 16/0-18/0، نیکل 16/0-18/0 و جیوه 079/0-095/0 میکروگرم بر گرم وزن خشک، حاصل شد.  با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق، میانگین غلظت تمام عنصرهای مطالعه شده در بافت عضله­ی ماهی اسبله به غیر از چهار عنصر سنگین کادمیوم (040/0±477/0)، آرسنیک (035/0±386/0)، سرب (037/0±587/0) و منگنز (271/0±882/2)، کم­تر از حد مجاز تعیین شده توسط استاندارد بین المللی FAO/WHO بودند.

کلیدواژه‌ها


Andreji, J.; Stranai, I.; Massanyi, P. & Valent, M. (2006). Accumulation of some metals in muscles of five fish species from lower Nitra River. Journal of Environmental Science and Health, Part A 41(11): 2607-2622.
Bosch, A.C.; O'Neill, B.; Sigge, G.O.; Kerwath, S.E. & Hoffman; L.C. (2016). Heavy metals in marine fish meat and consumer health: a review. Journal of the Science of Food and Agriculture 96(1): 32-48.
Castro-González, M. & Méndez-Armenta, M. (2008). Heavy metals: Implications associated to fish consumption. Environmental Toxicology and Pharmacology 26(3): 263-271.
Chahid, A.; Hilali, M.; Benlhachimi, A. & Bouzid, T. (2014). Contents of cadmium, mercury and lead in fish from the Atlantic sea (Morocco) determined by atomic absorption spectrometry. Food Chemistry 147: 357-360.
Cucherousset, J.; Horky, P.; Slavík, O.; Ovidio, M.; Arlinghaus, R.; Boulêtreau, S. et al. (2018). Ecology, behaviour and management of the European catfish. Reviews in Fish Biology and Fisheries 28(1): 177-190.
Dirican, S. (2017). A Short-Term Study on Heavy Metal Concentrations in Gill, Kidney, Liver, Muscle and Skin Tissues of Silurus glanis L., 1758 from Çamlıgöze Dam Lake, Sivas, Turkey. Journal of Health and Environmental Research 3(2): 37-41.
Esmaeili, H.R.; Coad, B.W.; Mehraban, H.R.; Masoudi, M.; Khaefi, R.; Abbasi, K. et al. (2015)a. An updated checklist of fishes of the Caspian Sea basin of Iran with a note on their zoogeography. Iranian Journal of Ichthyology 1(3): 152-184.
Esmaeli, H.R.; Teimori, A.; Feridon, O.; Abbasi, K. & Brian, W.C. (2015)b. Alien and invasive freshwater fish species in Iran: Diversity, environmental impacts and management. Iranian Journal of Ichthyology 1(2): 62-71.
FAO/WHO. (1993). Food and Agriculture Organization, World Health Organization.  Evaluation of certain food additives and contaminants (report of the joint FAO/WHO expert committee on food additives). WHO Tech. Reports Series No. 837. 41th ed. Geneva, Switzerland, Pp: 148-185.
Järup, L. (2003). Hazards of heavy metal contamination. British medical bulletin 68(1): 167-182.
Jovičić, K.; Nikolić, D.M.; Višnjić-Jeftić, Ž.; Đikanović, V.; Skorić, S.; Stefanović, S.M. et al. (2015). Mapping differential elemental accumulation in fish tissues: assessment of metal and trace element concentrations in wels catfish (Silurus glanis) from the Danube River by ICP-MS. Environmental Science and Pollution Research 22(5): 3820-3827.
Khanipour, A.; Ahmadi, M. & Seifzadeh, M. (2018). Study on bioaccumulation of heavy metals (cadmium, nickel, zinc and lead) in the muscle of wels catfish (Silurus glanis) in the Anzali Wetland. Iranian Journal of Fisheries Sciences 17(1): 244-250.
Kuzishchin, K.; Gruzdeva, M. & Pavlov, D. (2018). Traits of Biology of European Wels Catfish Silurus glanis from the Volga–Ahtuba Water System, the Lower Volga. Journal of Ichthyology 58(6): 833-844.
Langston, W. (2017). Heavy metals in the marine environment. Toxic effects of metals and the incidence of metal pollution in marine ecosystems. 1st ed. Taylor & Francis Group, CRC Press. Florida, United States, Pp:101-120.
Łuczyńska, J.; Paszczyk, B. & Łuczyński, M.J. (2018). Fish as a bioindicator of heavy metals pollution in aquatic ecosystem of Pluszne Lake, Poland, and risk assessment for consumer's health. Ecotoxicology and Environmental Safety, 153(1): 60-67.
Mazej, Z.; Al Sayegh-Petkovšek, S. & Pokorny, B. (2010). Heavy metal concentrations in food chain of Lake Velenjsko jezero, Slovenia: an artificial lake from mining. Archives of Environmental Contamination and Toxicology 58(4): 998-1007.
Mendil, D. & Uluözlü, Ö.D. (2007). Determination of trace metal levels in sediment and five fish species from lakes in Tokat, Turkey. Food Chemistry 101(2): 739-745.
Milanov, Đ.R.; Krstić, P.M.; Marković, V.R.; Jovanović, A.D.; Baltić, M.B.; Ivanović, S.J. et al. (2016). Analysis of heavy metals concentration in tissues of three different fish species included in human diet from Danube River. Acta Veterinaria 66(1): 89-102.
Milošković, A.; Dojčinović, B.; Kovačević, S.; Radojković, N.; Radenković, M.; Milošević, D. et al. (2016). Spatial monitoring of heavy metals in the inland waters of Serbia: a multispecies approach based on commercial fish. Environmental Science and Pollution Research 23(10): 9918-9933.
MOOPAM, R. (1999). Manual of oceanographic observations and pollutant analysis methods. ROPME: Regional Organization for the Protection of the Marine Environment. Ed. by Nahida AI-Majed, Hassan Mohammadi and Abdulnabi AI-Ghadban. 3rd ed. Kuwait city, Kuwait, Pp: 97-164.
Moore, J.W., Ramamoorthy, S. (2012). Heavy metals in natural waters: applied monitoring and impact assessment. 28th ed. Springer-Verlag Inc. New york, USA, Pp: 3-234.
Pouil, S.; Bustamante, P.; Warnau, M. & Metian, M. (2018). Overview of trace element trophic transfer in fish through the concept of assimilation efficiency. Marine Ecology Progress Series 588: 243-254.
Squadrone, S.; Prearo, M.; Brizio, P.; Gavinelli, S.; Pellegrino, M.; Scanzio, T. et al. (2013). Heavy metals distribution in muscle, liver, kidney and gill of European catfish (Silurus glanis) from Italian Rivers. Chemosphere 90(2): 358-365.
Subotić, S.; Spasić, S.; Višnjić-Jeftić, Ž.; Hegediš, A.; Krpo-Ćetković, J.; Mićković, B. et al. (2013). Heavy metal and trace element bioaccumulation in target tissues of four edible fish species from the Danube River (Serbia). Ecotoxicology and environmental safety 98: 196-202.
The IUCN. (2018). Red List of Threatened Species 2018: Silurus glanis (errata version published in 2018). Ed. by Jörg Freyhof and Emma Brooks. 51nd ed. IUCN Publications Services. Gland, Switzerland, Pp: 9-54.