شناسایی مولکولی تیلریااوویس(Theileria ovis) وتیلریالستوکاردی) (T. lestoquardi درکنه های ناقل از خانواده ایکسودیده در استان لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 هئات علمی دانشگاه آزاد بروجرد

چکیده

    تیلریوزیس، بیماری انگلی ناشی از تک‌یاخته‌ی درون سلولی گونه‌های تیلریا است که توسط کنه‌های ایکسودیده منتقل می‌شود.  شناسایی کنه‌های ناقل در هر منطقه برای ایجاد برنامه‌های منسجم پیش‌گیری علیه این بیماری، ضروری است.  بر این اساس، از فروردین تا مرداد 1391 تعداد 219 کنه از سطح بدن 150 رأس گوسفند با سابقه‌ی تب و کم‌خونی از نقاط مختلف استان لرستان جمع‌آوری شد، در ضمن از خون محیطی این گوسفندان، گسترش‌های خونی نازک تهیه شد.  از غدد بزاقی کنه‌ها شامل 152 ریپی سفالوس سانگوئینوس، 13 کنه‌ی ریپی سفالوس بورسا و 54 کنه‌ی هیالوما آناتولیکوم آناتولیکوم DNA  استخراج شد.  سپس با استفاده از یک جفت پرایمر اختصاصی به منظور تکثیر قطعه‌ی ژنی به اندازه‌ی 520 جفت باز متعلق به ژن SSurRNA تیلریا اویس و یک جفت پرایمر اختصاصی تیلریا لستوکاردی برای تکثیر ژن سطحی مروزوئیت این انگل با اندازه‌ی 785 جفت باز آزمایش PCR انجام شد.  نتایج PCR نشان داد که 37 نمونه (34/24 درصد) از کنه‌های ریپی سفالوس سانگوئینوس، واجد ژنوم انگل تیلریا اویس بودند؛ اما هیچ یک از کنه‌های ریپی سفالوس بورسا به این تک‌یاخته، آلودگی نداشتند.  هم‌چنین، از 54 کنه‌ی هیالوما آناتولیکوم آناتولیکوم 5 کنه (25/9 درصد) واجد ژنوم تیلریا لستوکاردی بودند.  با آزمایش میکروسکوپی گسترش‌های خونی، اشکال پیروپلاسمی گونه‌های تیلریا در 19 مورد (66/12 درصد)  مشاهده شد.  با توجه به گسترش وسیع ریپی سفالوس سانگوئینوس نسبت به سایر کنه‌ها به نظر می‌رسد که این کنه احتمالاً عمده‌ترین عامل انتقال تیلریا اویس در استان لرستان باشد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات