ارزیابی اولتراسونوگرافی ارتباط بین ابعاد کلیه، غده‌ی پروستات و بیضه در سگهای سالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشگاه شهید چمران

چکیده

    تغییرهای ابعاد کلیه‌ها، غده‌ی پروستات و بیضه‌ها، یکی از معیارهای ارزیابی در اولتراسونوگرافی محسوب می‌شود که در برخی از بیماری‌ها کوچک‌تر یا بزرگ‌تر از حد طبیعی خود می‌شوند.  هدف از انجام دادن این تحقیق، بررسی ارتباط و نسبت بین ابعاد کلیه، غده‌ی پروستات و بیضه در سگ‌های بومی سالم با اولتراسونوگرافی بود.  تحقیق روی 30 قلاده سگ بالغ بومی انجام شد و اولتراسونوگرافی طبق روش‌های استاندارد انجام گردید و طول، عرض و ارتفاع کلیه‌های راست و چپ، غده‌ی پروستات، بیضه‌های راست و چپ و قطر آئورت شکمی اندازه‌گیری شدند.  ارتباط بین موارد اندازه‌گیری شده به کمک ضریب همبستگی پیرسون و نسبت بین ابعاد آن‌ها مشخص گردید.  همبستگی مستقیم و معنی‌داری بین طول، عرض، ارتفاع و حجم کلیه‌ها نسبت به غده‌ی پروستات و بیضه‌ها و بالعکس وجود داشت (05/0P<).  هم‌چنین ابعاد این سه عضو نسبت به قطر آئورت شکمی ارتباط مستقیم و معنی‌داری داشتند (05/0P<).  میانگین نسبت طول کلیه به طول پروستات، طول بیضه و قطر آئورت به ترتیب 6/2‏، 3/2 و 2/7 برابر بود.  میانگین نسبت عرض کلیه به عرض پروستات، عرض بیضه و قطر آئورت به ترتیب 4/1‏، 9/1 و 0/4 برابر بود.  همچنین میانگین نسبت ارتفاع کلیه به ارتفاع پروستات، ارتفاع بیضه، قطر آئورت به ترتیب 7/1‏، 3/2 و 4/4 برابر به دست آمد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات