آثار آنتی اکسیدان های طبیعی بر پاسخ سیستم ایمنی، آنزیم های آنتی اکسیدانی و شاخص های خونی جوجه های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مجتمع آموزش عالی سراوان

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد تغذیه طیور دانشگاه فردوسی مشهد،

4 استادیار گروه تغذیه طیور مجتمع آموزش عالی سراوان

5 استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس،

چکیده

    این پژوهش به منظور بررسی آثار α-توکوفرول استات، پوست و عصاره‌ی پوست انار بر پاسخ سیستم ایمنی هومورال و سلولی، آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و شاخص‌های خونی جوجه‌های گوشتی، انجام شده است.  در این تحقیق، تعداد 384 قطعه جوجه‌ی گوشتی نر یک روزه سویه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی، با 8 تیمار غذایی و 4 تکرار 12 جوجه‌ای در هر واحد آزمایشی، به مدت 42 روز تغذیه شدند.  هشت تیمار غذایی، شامل جیره‌ی شاهد فاقد افزودنی، جیره‌ی شاهد حاوی 200 میلی‌گرم در کیلوگرم α-توکوفرول استات، جیره‌های حاوی 100، 200 و 300 میلی‌گرم در کیلوگرم عصاره‌ی پوست انار و جیره‌های حاوی 1، 2 و 3 گرم در کیلوگرم پوست انار بودند.  به منظور بررسی تغییرهای سیستم ایمنی، تغییرهای تیتر آنتی‌بادی با تزریق گلبول قرمز خون گوسفند در 26 و 32 روزگی مورد بررسی قرار گرفت.  در سن 28 روزگی، 2 پرنده از هر گروه آزمایشی به وسیله‌ی فیتو هموگلوتنین، چالش شدند و پاسخ به آن برای بررسی سیستم ایمنی سلولی مورد ارزیابی قرار گرفت.  با خون‌گیری از 2 قطعه پرنده در هر واحد آزمایشی، اندازه‌گیری میزان کلسترول، تری گلیسرید،LDL  سرم خون و آنزیم‌های کبدی AST و  ALTدر روزهای 42 انجام شد.  میزان اکسیداسیون با اندازه‌گیری مالون‌دی‌آلدئید MDA و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی پلاسما مورد بررسی قرار گرفت.  نتایج، نشان داد که پاسخ سیستم ایمنی هومورال در جوجه‌های تغذیه شده با جیره‌های حاوی α-توکوفرول استات و عصاره‌ی پوست انار، بهبود یافت (05/0p<)؛ اما چالش با فیتوهموگلوتنین، سیستم ایمنی سلولی جوجه‌ها را تحت تأثیر قرار نداد (05/0p>). میزان آنزیم‌های آنتی اکسیدانی، MDA و تری‌گلیسرید در جوجه‌های تغذیه شده با عصاره‌ی پوست انار و α-توکوفرول تغییرهای معنی‌داری را نشان داد (05/0p<)؛ ولی سایر شاخص‌های خونی و آنزیم‌های کبدی، تحت تأثیر قرار نگرفتند.  در مجموع، افزودن 200 و 300 میلی‌گرم در کیلوگرم عصاره‌ی پوست انار به جیره‌ی جوجه‌های گوشتی، سبب بهبود پاسخ سیستم ایمنی، کاهش اکسیداسیون و تری‌گلیسرید خون  شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات