بیان ژن کد کننده پروتئین E2 ویروس اسهال ویروسی گاو در E.coli

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشچوی دکترای تخصصی

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

3 عضو هیات علمی

4 عضو هیات علمی موسسه رازی

5 دانشجو

چکیده

    اسهال ویروسی گاو (Bovine Viral Diarrhea) یکی از بیماری‌های ویروسی بسیار مهم این حیوان است که به وسیله‌ی یک پستی ویروس (BVDV) از خانواده‌ی فلاوی ویریده، ایجاد می‌شود.  BVDV با تأثیرگذاری بر روند تولید مثل نیز خسارت‌های بسیاری را موجب می‌شود.  پروتئین E2 مهم‌ترین پروتئین ساختمانی این ویروس در القای پاسخ ایمنی محافظت کننده است.  هدف از این پژوهش، کلونینگ و بیان ژن پروتئین E2 در باکتری E. coli بود.  ژن مورد نظر با استفاده از RT-PCR تکثیر و در پلاسمید pMAL-c2X کلون گردید.  از طرفی، صحت ردیف نوکلئوتیدی محصول‌های کلون شده با تعیین توالی نوکلئوتیدی مورد تأیید قرار گرفته و بیان پروتئین توسط E. coli با استفاده از روش SDS-PAGE بررسی شد.  از طرف دیگر، ویژگی آنتی‌ژنی پروتئین E2 نوترکیب در آزمایش ایمنوبلات تأیید گشته و پس از انجام دادن سونیکاسیون سلول‌های باکتری مشخص گردید که پروتئین نوترکیب به شکل محلول می‌باشد.  این نتایج، نشان دهنده‌ی این است که پلاسمید نوترکیب فوق، پروتئین E2 را به صورت کارا بیان می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات