نقش آئروموناس هیدروفیلا در سپتی‌سمی‌های باکتریایی کپور ماهیان پرورشی استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور

2 استاد گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهیدچمران اهواز

3 استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهیدچمران اهواز

4 دانشیار پژوهشی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

5 استاد، گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

چکیده

    آئروموناس هیدروفیلا یک باکتری همیشه حاضر و فرصت‌طلب است.  در مورد بیماری‌زایی اولیه یا ثانویه بودن این باکتری، اختلاف نظر وجود دارد؛ اما به هر حال، تحت شرایط استرس‌زا، از قبیل تغییرات دمایی، دستکاری و یا کاهش کیفیت آب، تبدیل به یک پاتوژن می‌شود و ایجاد بیماری می‌کند.  این باکتری، عامل اصلی سپتی‌سمی هموراژیک در ماهیان آب شیرین است.  در این مطالعه از تعداد 200 قطعه کپور ماهیان پرورشی، شامل 126 قطعه کپور معمولی، 39 قطعه فیتوفاگ و 35 قطعه آمور مشکوک به سپتی‌سمی آئروموناسی در استان خوزستان، نمونه‌برداری شد که از این تعداد، 125 باکتری متعلق به جنس آئروموناس به روش بیوشیمیایی و PCR شناسایی شد که 31 جدایه از 125 جدایه با روش‌های بیوشیمیایی و ردیابی ژن‌های 16s rRNA و لیپاز به عنوان آئروموناس هیدروفیلا شناسایی گردیدند.  نتایج نشان داد که میزان نقش آئروموناس‌ها و آئروموناس هیدروفیلا در ماهیان دارای علایم بررسی شده، به ترتیب معادل 5/62 درصد و 5/15 درصد بود و لازم است در خصوص پیشگیری از آن اقدام گردد.  هم‌چنین مشخص شد که روش PCR در مقایسه با روش‌های بیوشیمیایی، روش سریع و دقیق در تشخیص آئروموناس هیدروفیلا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات