گزارش توپی مویی منجر به پریتونیت، در یک قلاده شیر آفریقایی (پانترا لئو)

نوع مقاله : گزارش موردی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 استاد گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 دانش آموخته دکتری عمومی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

4 دامپزشک عمومی، باغ وحش آبشار، کرمان، ایران

5 کارشناس علوم دام، باغ وحش آبشار، کرمان، ایران

چکیده

    این گزارش به وقوع یک مورد توپی مویی بزرگ در معده­ی یک قلاده شیر آفریقایی نر 12 ساله که منجر به پارگی معده، پریتونیت و مرگ حیوان گردید، اشاره می­کند.  در کالبدگشایی، معده بسیار سفت و متسع بود و تمام حجم آن توسط یک توده­ی وسیع به وزن 3800 گرم اشغال شده بود.  وقوع پارگی وسیعی در ناحیه­ی انتروم منجر به پریتونیت چرکی، شوک سپتیک و مرگ گردید.  عدم حضور فعالیت­های حرکتی مناسب، تغذیه با لاشه­ی حاوی پوست و مو، عدم تنوع غذایی و مصرف پیش­گیرانه ترکیبات لاکساتیو و فیبر در جیره­ی غذایی این شیر، مجموعه عواملی بودند که باعث وقوع تریکوبزوار در حیوان مذکور شدند.  تشکیل توپی مویی یک عارضه­ی نسبتاً شایع در گربه­سانان وحشی در اسارت می­باشد و لذا کاربرد رژیم­های پیش­گیرانه­ی تغذیه­ای و درمانی در شیرهای باغ­وحش توصیه می­شود.  شناسایی علل شایع مرگ و میر گربه­سانان وحشی در مجموعه­های حیات وحش، باعث ارتقاء شرایط نگهداری و مدیریت بهداشتی این حیوانات در اسارت  شده و در نهایت  به بقای بهتر این گونه­ها در حیات وحش کمک می­کند.

کلیدواژه‌ها


Bocknek, J. (2002). The Untamed world: Lions, Weigl Educational Publishers Limited, 2nd ed. Austin, P: 108-116.
Czerwiska, K.; Bekiesińska-Figatowska, M.; Brzewski, M.; Michał Gogolewski, M. and Wolsk, M. (2015). Trichobezoar, Rapunzel syndrome, Tricho-plaster bezoar—a report of three cases. Polski Przegląd Radiologii i medycyny nuklearnej, 80(1): 241-246.
Dann, J.R.; Adler, M.A.; Duffy, K.L. and Giffard, C.J. (2004). A potential nutritional prophylactic for the reduction of feline hairball symptoms. The Journal of Nutrition, 134(8): 2124-2125.
Dutta, P.; Choudhur, Y.P.R. and Thakkar, V. (2016). Trichobezoar: a Case Report. International Journal of Medical Science and Public Health, 5(1): 149-151.
Ginman, L. (2008). Management of Big Cats in Australian Zoos. Australasian Society of Zoo Keeping.Thylacinus, Australia, P: 56.
Isberner, R.K.; Couto, C.A. and Scolaro, B.L. (2010). Giant Gastric Trichobezoar: a Case Report and Literature Review. Radiologia Brasileira, 43(1):63-65.
Kottwitz, J. and Munsterman, A.S. (2014). Pyloric trichobezoar in a Canadian lynx (Lynx canadensis). Journal of Zoo and Wildlife Medicine, 44: 1111-1114.
Mejido, D.C.; Dick, J.R.; Williams, P.C.; Sharp, R.M.; Andrade, M.C.; DiCarlo, C.D. and Hubbard, G.B. (2009). Trichobezoars in baboons. Journal of Medical Primatology, 38(5): 302-309.
Napier, J.E.; Lund, M.S; Armstrong, D.L. and McAloose, D. (2018). A Retrospective study of morbidity and mortality in the North American Amur Leopard (Panthera Pardus Orientalis) population in zoologic institutions from 1992 to 2014. Journal of Zoo and Wildlife Medicine, 49(1):70-78.
Podhade, D.N.; Harne, R. and Jagtap, H.V. (2014). Therapeutic Management of Trichobezoar in Tiger (Panthera Tigris). Veterinary Practice, 15(1): 128.
Reed, E.A.; Belvea, R.L.; Newcomb, M.D. and Shields, Jr.R. (2004). Feline Trichobezoars: Composition and Degradation. Journal of Animal and Veterinary Advances, 3(12): 833-841.
Ventura, D.E.; Herbella, F.A.; Schettini, S.T. and Delmonte, C. (2005).  Rapunzel syndrome with a fatal outcome in a neglected child. Journal of Pediatric Surgery, 40: 1665-1667.
Woerde, D.J.: Hoffmann, K.L.; Kicinski, A.1. and Brown, N.L. (2019). Oesophageal Obstruction Due to Trichobezoars in two Cats. Journal of Feline Medicine and Surgery. Open Reports, 5(1): 2055.