مقایسه روش های PCR و سیستم الایزای طراحی شده جهت شناسایی کبوتران مشکوک به بیماری سل پرندگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای بهداشت و بیماری‌های پرندگان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشیار آزمایشگاه مرجع سل گاوی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

4 دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

سل پرندگان یک بیماری مزمن است که عموماً دستگاه گوارش پرنده را درگیر کرده و اغلب منجر به مرگ پرنده می­شود.  مایکوباکتروم اویوم تحت گونه اویوم مهم­ترین عامل بیماری در پرندگان می­باشد.  از مهر 1396 تا مهر 1397، 101 کبوتر بر اساس نشانه­های بالینی و شرایط بدنی نامناسب انتخاب شد.  به منظور انجام تست الایزای طراحی شده از ورید بالی کبوتران خون­گیری به عمل آمد و نمونه سرم جدا شد.  برای انجام تست PCR، پس از آسان­کشی کبوتران، جهت جمع­آوری نمونه­های بافتی در صورت وجود ضایعات در هر اندام نمونه­ها از اندام مذکور و در صورت عدم وجود ضایعات نمونه­ها از بافت کبد و طحال جمع­آوری و در فریزر 40- درجه­ی سانتی­گراد نگهداری شدند.  جهت انجام آزمایشات سرولوژی از آنتی­ژن­های مایکوباکتریوم اویوم تحت گونه اویوم سویه D4 موجود در بانک ژنی مؤسسه­ی رازی و جهت انجام تست مولکولی از پرایمرهای 16S rRNA، IS901 و IS1245 استفاده شده.  نتایج نشان داد که از 101 کبوتر مشکوک 39 کبوتر بر اساس توالی ژنومی IS901 و IS1245 با استفاده از روش PCR مثبت بودند.  اما 13 مورد از 101 کبوتر با استفاده از آزمایش الایزای طراحی شده مبتلا به سل پرندگان تشخیص داده شدند.  این 13 مورد با استفاده از تست PCR نیز نتایج مثبت داشتند.  بر اساس نتایج به دست آمده همبستگی بین روش PCR و الایزای طراحی شده معنی­دار بود (485/0). حساسیت و ویژگی روش PCR  و الایزا در تشخیص موارد ابتلا به سل به ترتیب 100درصد و 33/33 درصد و 100 درصد بود.  همچنین میزان آلودگی کبوتران اهواز نسبتاً بالا است و روش­های پیش­گیری و کنترل باید توسط سازمان دامپزشکی و پرورش دهندگان به کار گرفته شود.  حساسیت روش PCR جهت ردیابی سل پرندگان بالاتر از روش الایزا می­باشد و به نظر می­رسد می­توان از آزمایش الایزای طراحی شده جهت غربال­گری گله­های کبوتر در مراحل اولیه ­ی بیماری سل پرندگان استفاده نمود

کلیدواژه‌ها


Asadollahi, P.K.; Mosavari, N. and Mayahi, M. (2015). Genotyping of Mycobacterium avium subsp. avium isolates from naturally infected lofts of domestic pigeons in Ahvaz by IS901 RFLP. Iranian Journal of Microbiology, 7 (5): 260-264.
 Barberis, I.; Bragazzi, N.L.; Galluzzo, L. and Martini, M. (2017). The history of tuberculosis: from the first historical records to the isolation of Koch's bacillus, Journal of Preventive Medicine and Hygiene, 58 (1): E9-E12.
 Christal, G. P. (2013). Implication of Mycobacteria in clinical disorders. In: Greg J. Harrison,Teresa L. Lightfoot (Eds). Clinical Avian Medicine, Volume 2. Spix Publishing, Inc. Palm Beach, FL, USA., Pp: 681- 689.
 Cromie, R.L.; Ash, N.J.; Brown, M.J. and Stanford, J.L. (2000). Avian immune Responses to Mycobacterium avium: the wildfowl example. Developmental and Comparative Immunology, 24(2-3): 169-185.
 Cromie, R.L.; Brown, M.J.; Forbes, N.A.; Morgan, J. and Stanford, J.L. (1993). A comparison and evaluation of techniques for diagnosis of avian tuberculosis in wildfowl. Avian Pathology, 22: 617- 630.
 Dvorska, L.; Bull, T.J.; Bartos, M.; Matlova, L.; Svastova, P.; Weston, R.T. et al. (2003). A standardised restriction fragment length polymorphism (RFLP) method for typing Mycobacterium avium isolates links IS901 with virulence for birds. Jornal of Microbiological Methods, 55(1): 11-22.
 Fulton, R. and Sanchez, S. (2008). Tuberculosis. In: Disease of poultry.; Saif, Y.M.; Fadly, A.M.; Glisson, J.R.; McDougald, L.R.; Nolan, L.K.  and Swayne, D.E.  12th ed. Blackwel publishing, P: 940-941.
 Fulton, R.M. and Thoen, C.O. (2003). Tuberculosis, in Diseases of Poultry.; Saif, Y.M.; Barnes, H.J.; Glisson, J.R.; Fadly, F.M.; McDougald, L.R. and Swayne, D.E., Iowa State University Press, Ames, IA, USA, P: 836-844.
Guerrero, C.; Bernasconi, C.; Burki, D.; Bodmer, T. and Telenti, A. (1995). A novel insertion element from Mycobacterium avium, IS1245, is a specific target for analysis of strain relatedness. Journal of Clinical Microbiology, 33(2): 304-307.
 Hawkey, C.; Kock, R.A.; Henderson, G.M. and Cindery, R.N. (1990). Hematological changes in domestic fowl (Gallus gallus) and cranes (Gruiformes) with Mycobacterium avium infection. Avian Pathology, 19(2): 223-234.
 Huard, R.C.; Lazzarini, L.C.; Butler, W.R.; Van soolingen, D. and Ho, J.L. (2003). PCR-based method to differentiate the subspecies of the Mycobacterium tuberculosis complex on the basis of genomic deletions. Journal of Clinical Microbiology, 41(4): 1637-1650.
 Izadi, H.; Sohrabi, N.; Tabyanian, M.; Mosavari, N. and Mahdavi, M. (2017). Evaluation of serum level of specific antibody against recombinant ESAT-6 antigen in patients with TB compared to healthy controls. Journal of Fasa University of Medical Sciences, 6(4): 474-480. (In Persian).
 Jabbar zadeh, I. and Saifi, M. (2011). Rapid identification of different species of Mycobacteria in tuberculosis. Journal of Veterinary Clinical Research, 2(1): 5-13. (In Persian).
 Jorgensen, J.P. (1978). Serological investigation of strains of Mycobacterium avium and Mycobacterium intracellulare isolated from animal and non-animal sources. Nordisk Veterinary Medicine, 30(4-5): 150-162.
 Kul, O.; Tunca, R.; Haziroglu, R.; Diker, K.S. and Karahan, S. (2005). An outbreak of avian tuberculosis in peafowl (Pavo cristatus) and pheasants (phasianus colchicus) in a zoological aviary in Turkey. Veterinary Medicine Czech, 50(10): 446-450. 
 Kunze, Z.M.; Wall, S.; Appelberg, R.; Silva, M.T.; Portaels, F. and McFadden, J.J. (1991). IS901, a new member of a widespread class of atypical insertion sequences, is associated with pathogenicity in Mycobacterium avium. Molecular Microbiology, 5(9): 2265-2272.
 O’Brien, A.; Whelan, C.; B. Clarke, J.; Hayton, A.; J. Watt, N. and D. Harkiss, G. (2017). Serological Analysis of Tuberculosis in Goats by Use of the Enferplex Caprine TB Multiplex Test. Clinical and Vaccine Immunology, 24 (2): e00518-16. doi: 10.1128/CVI.00518-16. 
 Pavlas, M.; Michalska, A. and Hunady, M. (1992). Diagnosis of avian tuberculosis-mycobacteriosis by rapid agglutination. Acta Veterinaria Brno, 62 (1): 63-69.
 Qadiri, K.Q; Izadi, B.; Afsharian, M.; Rezaeii, M. and Namdari, S.A. (2007). Evaluation of the diagnostic value of serologic tests (IgA,IgG,IgM) in the diagnosis of TB in Kermanshah during 2002-2004. Journal of Infectious Diseases and Tropical Medicine Association of the Infectious Disease Specialists, 11(35): 55-58. (In Persian).
 Shitaye, J.E.; Matlova, L.; Horvathova, A.; Moravkova, M.; Dvorska-Bartosova, L. et al. (2008). Diagnostic testing of different stages of avian tuberculosis in naturally infected hens (Gallus domesticus) by the tuberculin skin and rapid agglutination tests, faecal and egg examinations. Veterinarni Medicina, 53(2): 101-110.
 Singhla, T.; Boonyayatra, S.; Chulakasian, S.; Lukkana, M.; Alvarez, J.; Sreevatsan, S. et al. (2019). Determination of the sensitivity and specificity of bovine tuberculosis screening tests in dairy herds in Thailand using a Bayesian approach. BMC Veterinary Research, 15: 149.
 Taroudi zadeh, Y. and Imani fouladi, A.A. (2013). Evaluation of underlying and environmental factors causing TB. Journal of Medical System Organization of Islamic Republic of Iran, 30(4): 335-340. (In Persian).
 Tell, L.A.; Woods, L. and Cromie, R.L. (2001). Mycobacteriosis in birds. “Avian tuberculosis in birds,” Review Science and Technology office Internationale des Epizooties, 20 (1): 180-203.
 Thoen, C.O.; Armbrust, A.L. and Hopkins, M.P. (1979). Enzyme- linked immunosorbent assay for detecting antibodies in swine infected with Mycobacterium avium. American Journal of Veterinary Research, 40(8): 1096-1099.
 Van der Heyden, N. (1997). Mycobacterial infections: new strategies in the treatment of avian mycobacteriosis. Seminars in Avian Exotic Pet Medicine, 6(1): 25-33.
 Van Soolingen, D.; de Haas, P.E.W. and Kremer, K. (2001). Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP) Typing of Mycobacteria. Methods in Molecular Medicine, 54: 165-203.
 Velayati, A.A. (1988). Tuberculosis. Volume One, First Edition, University Publishing Center, Tehran, P: 20.
 Wood, P.R.; Corner, L.A.; Rothel, J.S.; Ripper, J.L.; Fifis, T.; McCormick, B.S. et al. (1992). A field evaluation of serological and cellular diagnostic tests for bovine tuberculosis. Veterinary Microbiology, 31(1): 71-79.