جداسازی و شناسایی گونه‌های کمپیلوباکتر در مدفوع گربه‌های خانگی شهرستان اهواز با روش‌های کشت و واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانش‌آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

کمپیلوباکتریوز یک بیماری مشترک بین انسان و دام است که موجب اسهال در انسان، سگ، گربه و دیگر حیوانات اهلی و وحشی می­شود.  هدف از انجام مطالعه­ی حاضر، بررسی آلودگی به کمپیلوباکتر در گربه‌های خانگی ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز بود؛ همچنین فاکتورهای خطر نظیر سن، جنس، نژاد، وضعیت تغذیه و روش زندگی (محیط باز یا بسته) بررسی شدند.  در این تحقیق، نمونه­ی مدفوع از 101 قلاده گربه (35 گربه­ی اسهالی و 66 گربه­ی به ظاهر سالم) تهیه و به دو روش کشت و PCR مورد آزمایش قرار گرفتند.  در کشت باکتریایی، تنها 2 مورد از نظر کمپیلوباکتر مثبت بودند (98/1 درصد)؛ اما در روش PCR، 37 مورد آلودگی به کمپیلوباکتر تعیین گردید (63/36 درصد).  شایع­ترین گونه­ی کمپیلوباکتر در میان گربه‌های ارجاعی، کمپیلو­باکتر آپسالینسیس و کمپیلوباکتر کولای بودند که به ترتیب 23 و 7 مورد (16/62 و 91/18 درصد)­ از 37 مورد مثبت تشخیص داده شده را به خود اختصاص دادند.  یک شیوع پایین­تر از آلودگی به کمپیلوباکتر ژژونی در4 مورد (81/10درصد)، برای عفونت هم‌زمان به گونه‌های کمپیلوباکتر کولای و ژژونی 2مورد(40/5 درصد) و گونه‌های کمپیلوباکتر آپسالینسیس و لاری 1 مورد (70/2 درصد) مشخص گردید.  میزان شیوع در گربه‌های اسهالی و سالم به ترتیب 14/57 و 75/25 درصد تعیین گردید.  از نظر آماری، در روش PCR، ارتباط معنی‌داری بین آلودگی به کمپیلوباکتر در گربه‌های سالم و اسهالی وجود داشت؛ همچنین فاکتورهای سن، نژاد، تغذیه و روش زندگی، تفاوت معنی­داری را نشان دادند؛ اما فاکتور جنس تأثیر معنی­داری در آلودگی به کمپیلوباکتر نداشت.  در مجموع به دلیل حضور مکرر گونه­های کمپیلوباکتر در مدفوع گربه‌ها، این اجرام می­توانند به عنوان یک عامل مخاطره­آمیز، برای سلامت عمومی نقش بازی کنند.  بر این اساس، تست­های دوره­ای و جدا کردن گربه‌های اسهالی از دیگر حیوانات، به خصوص گربه­هایی که از گوشت خام استفاده و در پناهگاه زندگی می­کنند، اهمیت زیادی دارد.

کلیدواژه‌ها


Acke, E.; Mc Gill, K.; Golden, O.; Jones, B.R.; Fanning, S. and Whyte, P. (2009). Prevalence of thermophilic Campylobacter species in household cats and dogs in Ireland. Veterinary Record, 164 (2): 44-47.
Andrzejewska, M.; Sczepanska, B.; Klawe, J.J.; Spica, D. and Chudzinska, M. (2013). Prevalence of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli species in cats and dogs from Bydgoszcz (Poland) region. Polish Journal of Veterinary Sciences, 16 (1): 115-120.
Engvall, E.O.; Brandstrom, B.; Andersson, L.; Baverud, V.; Trowald-Wigh, G. and Englund, L. (2003). Isolation and identification of thermophilic Campylobacter species in fecal samples from Swedish dogs. Scandinavian Journal of Infectious Diseases, 35 (10): 713-718.
Gargiulo, A.; Rinaldi, L.; D'Angelo, L.; Dipineto, L.; Borrelli, L.; Fioretti, A. and Menna, L.F. (2008). Survey of Campylobacter jejuni in stray cats in southern Italy. Letters in Applied Microbiology, 46: 267-270.
Holmberg, M.; Rosendal, T.; Engvall, E.O.; Ohlson, A. and Lindberg, A. (2015). Prevalence of thermophilic Campylobacter species in Swedish dogs and characterization of C. jejuni Isolates. Acta Veterinaria Scandinavica, 57 (1): 16-19.
James, G.F. (2012). Enteric bacterial infections. In: Greene, C. (Eds). Infectious Diseases of the Dog and Cat. 4th Ed.; St. Louis, Missouri, Pp: 370-374.
Jamshidi, A.; Bassami, M.H. and Farkhondeh, T. (2008). Isolation and identification Campylobacter Spp. And Campylobacter Coli from poultry Carcasses by conventional culture method and MPCH in Mashhad, Iran. Iranian Journal of Veterinary Research, 9 (2): 132-137.
Lazou, T.; Houf, K.; Soultos, N.; Dovas, C. and Iossifidou, E. (2014). Campylobacter in small ruminants at slaughter: Prevalence, pulsotypes and antibiotic resistance. International Journal of Food Microbiology, 173 (3): 54-61.
Lopez, C.M.; Giacoboni, G.; Agoustini, A.; Cornero, F.J.; Tellechea, T.M. and Trinidad, J.J. (2002). Thermophilic campylobacters in domestic animals in a defined population in Buenos Aires, Argentina. Preventive Veterinary Medicine, 55 (3): 193-200.
Mahzoonieh, M.R.; Ghorbani, M. and Zahraie Salehi, T. (2013). Identification of Campylobacter species in feces of dogs and cats clinically healthy by M-PCR. Journal of Comparative Pathobiology, 10 (4): 1101-1106.
Markey, B.; Leonard, F.; Archambault, M.; Cullinane, A. and Maguire, D. (2013). Campylobacter, Arcobacter and Helicobacter species. In: Clinical Veterinary Microbiology. Vol. 1. 2nd Eds, Pp: 335-343.
Modolo, J.R.; Giuffrida, R. and Lopes, CAM. (2003). Antimicrobial susceptibility of 51 Campylobacter strains isolated from diarrheic and diarrhea-free dogs. Arquivos Institute Biológico, São Paulo, 70 (3): 283-286.
Mohammadzadeh, A.M.; Hakimi, R.; Sharifi, Aram and Gorbani, M. (2012). A survey on Campylobacter infection in companion dogs by PCR. Veterinary journal of Sanandaj Islamic Azad University, 6: 25-30.
Moser, I.; Rieksneuwohner, B.; Lentzsch, P.; Schwerk, P. and Wieler, L.H. (2001). Genomic heterogeneity and O-antigenic diversity of Campylobacter upsaliensis and Campylobacter helveticus strains isolated from dogs and cats in Germany. Journal of Clinical Microbiology, 39 (7): 2548-2557.
Moyaert, H.; Ceelen, L.; Dewulf, J.; Haesebrouck, F. and Pasmans, F. (2008). PCR detection of Campylobacter species in feces from dogs. Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift, 78: 92-96.
Polzler, T.; Stuger, H.P. and Lassnig, H. (2018). Prevalence of most common human pathogenic Campylobacter spp. in dogs and cats in Styria, Austria. Veterinary Medicine and Science, 4(2): 115-125.
Rahimi, E.; Chakeri, A. and Esmizadeh, K. (2012). Prevalence of campylobacter species in fecal samples from cats and dogs in Iran. Global Veterinaria, 7: 365-369.
Rodriguez, C.G.; Melo, R.T.; Fonseca, B.B.; Martins, P.A.; Ferreira, F.A.; Araújo, M.B.J. and Rossi, D.A. (2015). Occurrence and characterization of Campylobacter spp.isolates in dogs, cats and children. Brazilian Journal of Veterinary Research, 35 (4): 365-370.
Salihu, M.D.; Magaji, A.A.; Abdulkadir, J.U. and Kolawale, A. (2010). Survey of thermophilic Campylobacter species in cats and dogs in north-western Nigeria. Veterinary Italy, 46 (4): 425-430.
Sandberg, M.; Bergsj, B.; Hofshagen, M.; Skjerve, E. and Kruse, H. (2002). Risk factors for Campylobacter infection in Norwegian cats and dogs. Preventive Veterinary Medicine, 55 (4): 241-253.
 Selwet, M.; Cłapa, T.; Galbas, M.; Słomski, R. and Porzucek, F. (2015). The Prevalence of Campylobacter spp. and Occurrence of Virulence Genes Isolated from Dogs. Polish Journal of Microbiology, 64 (1): 73-76.
Tsai, H.J.; Huang, H.C.; Lin, C.M.; Lien, Y.Y. and Chou, C.H. (2007). Salmonellae and Campylobacters in household and stray dogs in northern Taiwan. Veterinary Research Community, 31(8): 931-939.
Vazirian, B.; Torkan, S. and Khamesipour, F. (2016). Isolation of Campylobacter species in feces of cats of Isfahan and Shahrekord. First national conference zoonosis, 1-2.
Westgarth, C.; Pinchbeck, G.L.; Bradshaw, J.W.; Dawson, S.; Gaskell, R.M. and Christley, R.M. (2008). Dog-human and dog-dog interactions of 260 dog-owning households in a community in Cheshire. Veterinary Record, 162 (14): 436-442.
Wieland, B.; Regula, G.; Danuser, J.; Wittwer, M.; Burnens, A.P.; Wassenaar, T.M. and Stark, K.D. (2005). Campylobacter spp. in dogs and cats in Switzerland: risk factor analysis and molecular characterization with AFLP. Journal of Veterinary Medicine. B, Infectious Diseases and Veterinary Public Health, 52 (4): 183-189.
Yamazaki-Matsune, W.; Taguchi, M.; Seto, K.; Kawahara, R.; Kawatsu, K.; Kumeda, Y. et al. (2007). Development of a multiplex PCR assay for identification of Campylobacter coli, Campylobacter fetus, Campylobacter hyointestinalis subsp. hyointestinalis, Campylobacter jejuni, Campylobacter lari and Campylobacter upsaliensis. Journal of Medical Microbiology, 56 (11): 1467-1473.