بررسی وضعیت آلودگی سیستم خارجی تولید مثل مادیانهای اطراف تهران به مایکوپلاسما اکوئی جنیتالیوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مامایی و بیماری های تولید مثل دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانش آموخته دکترای عمومی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد گروه میکروبیولوژی، ایمنولوژی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استاد گروه مامایی و بیماری های تولید مثل دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

اندومتریت عفونی در مادیان ناشی از مایکوپلاسما اکوئی جنیتالیوم باعث کم باروری، ناباروری، سقط، کاهش کره­زایی و ضرر اقتصادی در صنعت پرورش اسب می­شود.  هدف از این مطالعه، بررسی شیوع و آلودگی مادیان­ها به مایکوپلاسما اکوئی جنیتالیوم در اطراف تهران بود.  در این مطالعه از 138 رأس مادیان به ظاهر سالم، به طور تصادفی در باشگاه­های پرورش و نگهداری اسب، اسب­های مستقر در مراکز تحقیقاتی اطراف تهران و مادیان­های دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در دو گروه آبستن و غیرآبستن نژادها و سنین مختلف نمونه­برداری به عمل آمد.  نمونه­ها از دو ناحیه­ی گودی و سینوس کلیتورال (138 نمونه) و واژینال (138 مورد) با استفاده از سوآب استریل تهیه گردید سپس در محیط انتقالی و در کنار یخ به آزمایشگاه میکروب­شناسی حمل شدند.  موارد تهیه شده، در محیط PPLO آگار و براث کشت داده شدند.  از تعداد 276 نمونه­ی اخذ شده، تعداد 7 نمونه از 5 رأس (62/3 درصد) مادیان دارای کلونی مایکوپلاسما اکویی جنیتالیوم بود و 23 (6/16 درصد) رأس از کل نمونه­ها مشکوک بودند که با آزمون­های مولکولی تأیید تشخیص داده شدند.  مادیان­های 2> سال، فاقد آلودگی بوده و سن دام­های آلوده بین 2 الی 20 سال بود.  دام­های غیرآبستن آلوده به مایکوپلاسما اکویی جنیتالیوم بودند و دام­های آبستن فاقد هرگونه آلودگی می­باشند.  فقط 2 (44/1 درصد) رأس از مادیان­های دارای آلودگی از ناحیه­ی کلیتورال و واژینال بودند.  چهار (89/2 درصد) رأس از مادیان­ها دارای سابقه­ی تلقیح بوده که 3 (03/3 درصد) رأس از آن­ها دارای تلقیح طبیعی بودند.  سه (17/2 درصد) رأس از دام­های آلوده از اسب­های نژاد تروبرد بودند.  کلیه­ی اسب­های آلوده، به منظور سوارکاری استفاده می­شدند.  نتیجه گرفته می­شود که تعدادی از مادیان­های به ظاهر سالم غیرآبستن باشگاه­های سوارکاری اطراف تهران که دارای سابقه­ی جفت­گیری بودند، آلوده به مایکوپلاسما اکویی جنیتالیوم بودند.

کلیدواژه‌ها


Baczynska, A.; Fedder, J.; Schougaard, H. and Christiansen, G. (2007). Prevalence of mycoplasmas in the semen and vaginal swabs of Danish stallions and mares. Veterinary Microbiology. 121(1-2): 138-43.
Baka, S.; Kouskouni, E.; Sioutis, D.; Papakonstantinou, M. and Logothetis, E. (2009). Prevalence of Ureaplasma urealyticum and Mycoplasma hominis in women with chronic urinary symptoms, urology, 74(1): 62-66.
Bermu´dez, V.; Miller, R.; Rosendal, S. and Johnson, W. (1988). In vitro cytopathic effect of Mycoplasma equigenitalium on the equine uterine tube. In: Stanek, G., Cassell, G.H., Tully, J.H., Whitcomb, R.F. (Eds.), Recent Advances in Mycoplasmology Zentralblatt für Bakteriologie. Supplement. 20, 419-428.
Bermu´dez, V.M.; Miller, R.B.; Rosendal, S.; Fernando, M.A.; Johnson, W.H. and O’Brien, P.J. (1992). Measurement of the cytotoxic effects of different strains of Mycoplasma equigenitalium on the equine uterine tube using a calmodulin assay. Canadian Journal of Veterinary Research. 56, 331-338.
Heitmann, J.; Kirchhoff, H.; Petzoldt, K. and Sonnenschein, B. (1979). Isolation of acholeplasmas and mycoplasmas from aborted horse fetuses. Veterinary Record. 104, 350.
Kirchhoff, H.; Bisping, W. and Floer, W. (1973). Nachweis von Acholeplasmen und Mykoplasmen in abortierten Pferdefeten. Berl. Mu¨nch. Tiera¨rztl. Wschr. 86, 401-403.
Kirchhoff, H.; Naglic, T. and Heitmann, J. (1979). Isolation of Acholeplasma laidlawii and Mycoplasma equigenitalium from stallion semen. Veterinary Microbiology. 4, 177-179.
Miller, R.; Chelmonska-Soyta, A.; Smits, B.; Foster, R. and Rosendal, S. (1994). Ureaplasma diversum as a cause of reproductive disease in cattle. Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice. 10, 479-490.
Moorthy, A.R.S.; Spradbrow, P.B. and Eisler, M.E.D. (1977). Isolation of mycoplasmas from the genital tract of horses. Australian Veterinary Journal. 53, 167-169.
Rogan, W.J. and Gladen, B. (1978). Estimating prevalence from the results of a screening test. American Journal Of Epidemiology. 107, 71-76.
Spergser, J.; Aurich, C.; Aurich, J. and Rosengarten, R. (2002). High prevalence of mycoplasmas in the genital tract of asymptomatic stallions in Austria. Veterinary Microbiology. 87. 119-129.
Swayne, D.E.; Gilson, J.R. and Jackwood, M.W. (1998). Laboratory manual for the isolation and identification of avain pathogens. The American association of avain pathologists. Edition 4. 78-80.
Talebkhan Garoussi, M. Navid Mehr, J. and Rahemee, R. (2007). Preliminary survey of frequency of Mycoplasmal mastitis in some dairy cattle herds in Mashhad suburb, Iran. Journal of Faculty of Veterinary Medicine. 61, 4, 321-323.
Taylor-Robinson, D. and Furr, P.M. (1997). Genital mycoplasma infections. Wien. Klin. Wochenschr. 109, 578-583.
Thrusfield, M. (2005). Veterinary epidemiology. 3rd ed. Blackwell Science Publication. 233.