تأثیر دُزهای گوناگون eCG بر عملکرد تولیدمثلی بزهای بومی استان کهگیلویه و بویراحمد در فصل‌های تابستان و بهار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج - ایران.

2 کارشناس ارشد، بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، استان کهگیلویه و بویراحمد، یاسوج- ایران.

3 کارشناس ارشد، بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، استان کهگیلویه و بویراحمد- ایران.

چکیده

به منظور بررسی تأثیر دزهای گوناگون eCG بر عملکرد تولیدمثلی بزهای بومی استان کهگیلویه و بویراحمد، از 75 رأس بز (3-2 ساله و میانگین وزنی 9/1±46) در اواخر فصل تابستان (آزمایش اول) و 75 رأس بز (4-3 ساله و میانگین وزنی 6/2±45) در اوایل فصل بهار (آزمایش دوم) استفاده شد.  چرخه فحلی بزها با استفاده از اسفنج‌های پروژسترون‌دار در یک دوره 18روزه همزمان شد.  در هر آزمایش یک روز قبل از برداشت اسفنج، به گروه‌های آزمایشی به ترتیب 300، 400، 500 و 600 واحد بین‌المللی eCG، تزریق و یک گروه به عنوان شاهد در نظر گرفته شد.  نتایج نشان داد که در فصل تابستان، گروه‌های دریافت‌کننده‌ی 500 و 600 واحد بین‌المللی eCG و گروه شاهد بزغاله‌زایی کم­تری نسبت به بقیه‌ی گروه‌ها داشتند.  میزان فکاندیتی در تیمارهای دریافت‌کننده‌ی 400 و 500 واحد بین‌المللی eCG (به ترتیب 2/1 و 13/1)، نسبت به سایر گروه‌ها بیش­تر بود.  نتایج در فصل بهار نشان داد که دزهای بیش از 300 واحد بین المللی eCG، سبب شد همه‌ی بزها در مدت 42 ساعت فحل شوند و در گروه‌های دریافت‌کننده‌ی دزهای 500 و 600 واحد بین‌المللی eCG، نسبت به بقیه گروه‌ها، زمان آغاز فحلی به طور معنی‌داری زودتر بود.  نتایج نشان داد که درصد سه قلوزایی با افزایش دز eCG تا سطح 500 واحد، افزایش پیدا کرد و اختلاف میزان فکاندیتی و پرولیفیکیسی بین گروه‌های مختلف تیماری تمایل به معنی‌داری داشت و این فراسنجه‌ها در گروه دریافت‌کننده‌ی 500 واحد بین‌المللی eCG، نسبت به سایر گروه‌های تیماری، بیش­تر بود.  نتایج این مطالعه به طور کلی نشان داد که در اواخر تابستان و اوایل بهار به ترتیب دزهای 400 و 500 واحد بین‌المللی eCG، بیش­ترین تأثیر را در افزایش نرخ آبستنی، نرخ دوقلوزایی و میزان فکاندیتی در بزهای بومی داشت.

کلیدواژه‌ها


Abecia, J.A.; Forcada, F. and Gonzalez-Bulnes, A. (2012). Hormonal control of reproduction in small ruminants. Animal Reproduction Science, 13: 173-179.
Contreras-Villarreal, V.; Mmza-Herrera, C.A.; Rivas-Munoz, R.; Angel-Garcia, O.; Luna-Orozco, J.R.; Carrillo, E. et al. (2016). Reproductive performance of seasonally anovular mixed-bred dairy goats induced to ovulate with a combination of progesterone and eCG or estradiol. Animal Science Journal, 87: 750-755.
Husein, M.Q. and Ababneh, M.M. (2008). A new strategy for superior reproductive performance of ewes bred out-of-season utilizing progestagen supplement prior to withdrawal of intravaginal pessaries. Theriogenology, 69: 376-383.
Kara, C.; Orman, A.; Topal, E. and Carkungoz, E. (2010). Effects of supplementary nutrition in Awassi ewes on sexual behaviors and reproductive traits. Journal of Biological and Environmental Sciences, 4: 15-21.
Karaca, F.; Tasal, I. and Alan, M. (2009). Preliminary report on induction of estrus with multiple eCG injections in Colored Mohair goats during the anestrus season. Animal Reproduction Science, 114: 306-310.‏
Kermani-Moakhar, H.; Kohram, H.; Zareh-Shahneh, A. and Saberifar, T. (2012). Ovarian response and pregnancy rate following different doses of eCG treatment in Chall ewes. Small Ruminant Research, 102: 63-67.
Khalilavi, F.; Mamouei, M.; Tabatabaei, S. and Chaji, M. (2016). Effect of different progesterone protocol and low doses of equine Chorionic Gonadotropin (eCG) on oestrus synchronization in Arabian ewes. Iranian Journal of Applied Animal Science, 6: 855-861.
Kridli, R.T. and Al-Khetib, S.S. (2006). Reproductive responses in ewes treated with eCG or increasing doses of royal jelly. Animal Reproduction Science, 92: 75-85.
Mohtar, M.S.M.; Haron, A.W.; Yusoff, R.; Bakar, M.Z.A. and Malik, A. (2014). Effect of high doses of equine chorionic gonadotrophin (eCG) treatments on follicular developments, ovulation and pregnancy rate in boer goats. African Journal of Biotechnology, 13: 1374-1378.
Nosrati, M.; Tahmorespoor, M.; Vatandoost, M. and Behgar, M. (2011). Effects of PMSG doses on reproductive performance of Kurdi ewes artificially inseminated during breeding season. Iranian Journal of Applied Animal Science, 1: 125-129.
Rahman, M.R.; Rahman, M.M.; Wan Khadijah, W.E. and Abdullah, R.B. (2017). Effect of supplementation of hCG or GnRH on ovulation and subsequent embryo production of eCG superovulated goats. Indian Journal of Animal Research, 51: 438-443.
Simonetti, L.; Forcada, F.; Rivera, O.E.; Carou, N.; Alberio, R.H.; Abecia, J.A. et al. (2007). Simplified superovulatory treatments in Corriedale ewes. Animal Reproduction Science, 45: 95-113.
Vahedi, V.; Abdi Benemar, H. and Ghanbari, R. (2017). The effects of eCG and GnRH administration on reproductive performance of Khalkhali goat during breeding season. Animal Science Researcher, 27: 55-67. (In Persian)