دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 56، پاییز 1396، صفحه 1-142 
4. مقایسه تکثیر و پاساژهای متوالی تاکی زوئیت های نئوسپورا کنینوم در سل لاین های Vero و TLI

صفحه 32-42

منیره خردادمهر؛ معین زهتاب؛ مهدی نام آوری؛ عزیزاله خداکرم تفتی


8. تعیین تیپ جدایه‌های کلستریدیوم پرفرینجنس جدا شده از گوسفند در منطقه‌ی اهواز

صفحه 75-85

داریوش غریبی؛ مسعود قربانپور؛ محمدرحیم حاجی حاجیکلایی؛ زهره محمودی کوهی


12. رخداد پیکا در گوساله‌های شیرخوار مزارع گاو شیری حومه‌ی ورامین

صفحه 122-130

مرتضی گرجی دوز؛ مرتضی عبداللهی؛ مصطفی عبداللهی