بر اساس نویسندگان

آ

 • آذری، خاتون [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج
 • آذرفر، آرش [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
 • آذرفر، آرش [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد
 • آذرکمند، بهزاد [1] دانش آموخته دکتری حرفه ای، دانشکده ی دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • آذرگون، رضا [1] دانش آموخته دکترای تخصصی بیماری های داخلی دام های کوچک، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • آستانه، محمد ابراهیم [1] دانشگاه شیراز
 • آسوری، محسن [1] دا نشجوی دکتری بیوتکنولوژی، ا نستیتو پاستور ایران، آمل
 • آقامیری، سید مرتضی [1]
 • آقائی، علی [1] دانشجوی دکترای علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد
 • آگاه، محمد جواد [1] استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس،
 • آگاه، محمد جواد [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
 • آهنگرزاده، مینا [1] استادیار پژوهشکده آبزی‌پروری جنوب کشور، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
 • آهنگرزاده، مینا [1] پژوهشگر بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
 • آهو، محمد باقر [1] گروه انگل شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران ـ ایران.
 • آویزه، رضا [1] استاد گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی،دانشگاه شهید چمران اهواز
 • آویزه، رضا [1] استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • آویزه، رضا [1] استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • آویزه، رضا [1] دانشگاه شهید چمران
 • آویزه، رضا [1] دانشگاه شهید چمران اهواز
 • آویزه، رضا [1] عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • آویزه، رضا [1] گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • آویزه، رضا [1] گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • آویزه، رضا [1] نویسنده دوم
 • آویزه، رضا [1] هیات علمی

ا

ب

پ

ت

ث

 • ثعلبی، فاطمه [1] دانش‎آموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام، دانشکده علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز
 • ثعلبی، فاطمه [1] استادیار گروه جانوران سمی و تولید پادزهر، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه اهواز، اهواز، ایران
 • ثنایی، خدیجه [1]

ج

چ

 • چاجی، مرتضی [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران
 • چاجی، مرتضی [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران
 • چاجی، مرتضی [1] دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • چاجی، مرتضی [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران
 • چاجی، مرتضی [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • چاجی، مرتضی [1] دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ملاثانی- ایران
 • چاجی، مرتضی [1] هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • چاجی، مرتضی [1] هیات علمی- گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • چاجی، مرتضی [1] هیات علمی دانشگاه
 • چاروسایی، امین [1]
 • چمن آرا، سمیه [1] دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 • چنانی، سجاد [1] دانش آموخته دکترای حرفه ای، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • چنگیزی، رضا [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

ح

خ

د

ذ

 • ذاکری، محمد [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • ذاکری، محمد [1] دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، دانشکده منابع طبیعی دریا، گروه شیلات
 • ذوالقرنین، حسین [1] استادیار گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم‌دریایی، دانشگاه علوم و فنون‌دریایی خرمشهر

ر

ز

ژ

س

ش

ص

ض

 • ضیا جهرمی، نوشا [1] استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • ضیایی نژاد، سعید [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم انبیا بهبهان

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

 • واعظ، راضیه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • ورشوساز، مسعود [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد انگل‌شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 • ورناصری، صفا [1] دانش آموخته دکترای حرفه ای، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • وفا، تکتم سادات [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • وفایی سعدی، امیر [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • وکیلی، رضا [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، واحد کاشمر، دانشگاه آزاد اسلامی
 • وکیلی، رضا [1] مدیر گروه و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر
 • وکیل زاده، آلاله [1] دانش آموخته دکترای حرفه ای، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد

ه

ی

 • یاراحمدی، بهروز [1] دانش‌آموخته دکترای تغذیه دام، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • یارقلی، مجید [1] کارشناس سازمان دامپزشکی کشور
 • یاسینی، سیده پرستو [1] استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • یاوری، وحید [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • یاوری، وحید [1] دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، دانشکده منابع طبیعی دریا، گروه شیلات
 • یخچالی، محمد [1] استاد گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • یزدان پور، زهرا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • یزدان جو، بهنام [1] دانش آموخته دکترای حرفه ای، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • یزدخواستی، معین [1] دانش آموخته دکترای حرفه ای، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • یعقوبی، زینب [1] دانشجو
 • یعقوبی، سارا [1] دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده دامپزشکی
 • یوسفی، سهیل [1] دانش آموخته دکترای ژنتیک و اصلاح نژاد دام، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • یوسفی، علیرضا [1] عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی،سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی
 • یوسفوند، شیبا [1]
 • یوکویاما، سایچیرو [1]