بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

ج

چ

 • چاجی، مرتضی [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران
 • چاجی، مرتضی [1] دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • چاجی، مرتضی [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران
 • چاجی، مرتضی [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • چاجی، مرتضی [1] دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ملاثانی- ایران
 • چاجی، مرتضی [1] هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • چاجی، مرتضی [1] هیات علمی- گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • چاجی، مرتضی [1] هیات علمی دانشگاه
 • چاروسایی، امین [1]
 • چمن آرا، سمیه [1] دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 • چنانی، سجاد [1] دانش آموخته دکترای حرفه ای، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • چنگیزی، رضا [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

ح

خ

د

ذ

 • ذاکری، محمد [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • ذاکری، محمد [1] دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، دانشکده منابع طبیعی دریا، گروه شیلات
 • ذوالقرنین، حسین [1] استادیار گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم‌دریایی، دانشگاه علوم و فنون‌دریایی خرمشهر

ر

ز

ژ

س

ش

ص

ض

 • ضیا جهرمی، نوشا [1] استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • ضیایی نژاد، سعید [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم انبیا بهبهان

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

 • واعظ، راضیه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • ورشوساز، مسعود [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد انگل‌شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 • ورناصری، صفا [1] دانش آموخته دکترای حرفه ای، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • وفا، تکتم سادات [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • وفایی سعدی، امیر [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • وکیلی، رضا [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، واحد کاشمر، دانشگاه آزاد اسلامی
 • وکیلی، رضا [1] مدیر گروه و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر
 • وکیل زاده، آلاله [1] دانش آموخته دکترای حرفه ای، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد

ه

ی