اثر آنتی بیوفین® بر جمعیت باکتری‌های اسید‌لاکتیک و لاکتوباسیل‌های دستگاه گوارش در جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد بخش بیماری های طیور، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار بخش میکروبیولوژی، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

4 استادیار بخش بیماریهای آبزیان، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22055/ivj.2017.53536.1728

چکیده

مطالعات حاکی از آن است که مصرف گیاهان دارویی می تواند اثرات مفیدی بر میکروفلور دستگاه گوارش و بهبود ضریب تبدیل غذایی طیور گوشتی داشته باشد. به منظور مطالعه‌ی اثر آنتی بیوفین® بر جمعیت باکتری‌های اسیدلاکتیک و تعداد لاکتوباسیل‌ها در روده و چینه‌دان جوجه‌های گوشتی، دویست قطعه جوجه‌ی یک روزه‌ی گوشتی سویه‌ی راس خریداری، از بیست جوجه برای تعیین پادتن مادر‌ی خون‌گیری و بقیه به طور تصادفی به 3 گروه مساوی تقسیم شدند. هر گروه شامل 3 تکرار 20 قطعه ای بود. جوجه‌های گروه 1 و 2 داروی آنتی‌بیوفین را به ترتیب به میزان 1/0 درصد، و 2/0 درصد در آب آشامیدنی در طول دوره پرورش دریافت کردند. جوجه های گروه 3 به عنوان گروه کنترل، آنتی‌بیوفین را دریافت نکردند. به منظور تعیین جمعیت‌ لاکتوباسیل‌ها و باکتری‌های اسید‌لاکتیک، در پایان دوره، 3 قطعه از هر تکرار (9پرنده از هر تیمار) به ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب شدند و یک گرم از محتویات ناحیه ایلئوسکال و چینه‌دان آن‌ها برداشته شد و در محیط های کشت ام آر اس آگار ، تی اس آ و استات آگار به ترتیب برای شمارش باکتری‌های اسید لاکتیک و شمارش کلی باکتری‌ها و تمایز لاکتوباسیل‌ها کشت داده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که که شمارش کلی باکتری‌های روده در گروه دریافت کننده‌ی داروی گیاهی آنتی بیوفین با غلظت 2/0 درصد به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل می باشد. در چینه دان شمارش کلی باکتری‌ها در گروه‌های مورد مطالعه اختلاف معنی‌داری را نشان نداد. دریافت آنتی‌بیوفین توانسته است در روده تعداد لاکتوباسیل‌ها و باکتری‌های اسید‌لاکتیک را به طور معنی‌داری در مقایسه با گروه کنترل افزایش دهد. همچنین دریافت آنتی‌بیوفین با غلظت 1/0 و 2/0 درصد سبب افزایش تعداد باکتری‌های اسید‌لاکتیک در روده در مقایسه با چینه‌دان شد. بنابراین می‌توان اظهار داشت داروی آنتی‌بیوفین، میکروفلور مفید باکتریایی را در روده بیشتر از چینه‌دان تحت تاثیر قرار می‌دهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات