دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 60، پاییز 1397، صفحه 1-131 
1. شیوع سرمی و عوامل خطر ارلیشیوز سگ سانان در سگهای شهری و روستایی اهواز

صفحه 5-13

محمد بهاریه؛ مهدی پورمهدی بروجنی؛ بهمن مصلی نژاد؛ داریوش غریبی


4. تعیین اکوارها، حساسیت آنتی بیوتیکی و فراوانی ژن tst در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از مواد غذایی لبنی

صفحه 41-49

رضا حکیمی آلنی؛ عبدالمجید محمدزاده؛ پژمان محمودی کوهی؛ محمد رضا پژوهی الموتی


7. تأثیر افزودن آنزیم های تجاری، pH ، حرارت بر میزان فیتات ذرت و کنجاله سویا در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 69-78

مهرداد مدیرصانعی؛ زهراسادات رحیمی؛ بهزاد منصوری؛ محمد رضائیان؛ محسن فرخوی؛ ژیلا هنرزاد


10. تشخیص استرونژیلوئیدس پاپیلوزوس با به کارگیری تکنیک PCR و با استفاده از ژن 18S rRNA

صفحه 97-101

رقیه نوروزی؛ آرمان منوچهری؛ پریسا شهبازی؛ معصومه فیروزامندی


12. بررسی میزان شیوع سرمی ویروس زبان آبی در جمعیت گوسفند و بز استان فارس

صفحه 112-119

مجید هاشمی؛ محسن معنویان؛ داوود نیکو؛ مهران بخشش؛ فرهنگ توان